Productmanager DSO

Nieuw

Functie omschrijving

e Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.


Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

- De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;

- Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;

- De verschillen tussen regio’s.


Met de invoering van de Omgevingswet worden de bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) in staat gesteld sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken.

De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.


Digitaal Stelsel Omgevingswet

De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

Het Kadaster is als één van de vier strategisch ontwikkelpartners betrokken bij de ontwikkeling van de Landelijke Voorziening, de DSO-LV en geeft daartoe leiding aan een aantal van de realisatieprojecten die in onderlinge samenhang het DSO-LV zullen gaan vormen.

Tactische beheerorganisatie (TBO)

Na een intensieve onderzoeks- en voorbereidingsperiodeis het Kadaster aangewezen om in de loop van 2021 de taak van tactisch beheerder van de Landelijke Voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) te gaan uitvoeren. De DSO-LV speelt een sleutelrol in de implementatie van de Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt. Per 1 januari 2019 is het Kadaster daartoe een transitieperiode gestart, die als doel heeft om in de periode tot 2021 het tactisch beheer in te richten, alsmede een nieuwe organisatorische eenheid binnen het Kadaster (TBO) vorm te geven en te bemensen.

Het tactisch beheer is een nieuwe taak voor het Kadaster. Met de invoering van de Omgevingswet zijn grote belangen gemoeid. Het stakeholder veld is groot en complex. De in te richten TBO is slechts één bouwsteen in een landschap aan bestaande directies en programma’s bij het ministerie van BZK en andere stakeholders. Maar van de TBO wordt wel een stevige regierol op het geheel van de DSO-LV verwacht.

Gezien deze complexiteit en zwaarte is samenwerking met partijen cruciaal. In samenwerking met de opdrachtgevers, specifiek ook met de Strategische Beheerder (het ministerie van BZK), de huidige ontwikkelpartners (tevens beoogd operationeel beheer partijen) en het DSO ontwikkelprogramma, zal gewerkt worden aan het ontwerpen, inrichten en invoeren van de tactische beheerprocessen. De TBO richt in deze periode ook diverse overlegvormen in voor de governance van het beheer en voor het organiseren van gebruikersbetrokkenheid.

We zijn op dit moment in een vergevorderd stadium in de transitie, in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De volgende fase is het afronden van de transitie met focus op in beheernemen van systeem DSO-LV en het inrichten van de organisatie TBO.


Opdrachtomschrijving
Het Kadaster is gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Productmanager DSO die ons team komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. Gezien de complexiteit van het programma en de vele partijen die daarin een rol spelen zoeken wij een senior Productmanager met ruime werkervaring in het IV domein van overheden en in een complex en interbestuurlijk stakeholdersveld, bij voorkeur op het gebied van de fysieke leefomgeving en ruimtelijke ordening.

Werkzaamheden

In deze opdracht treedt je op als gedelegeerd opdrachtgever voor de ontwikkeling en exploitatie van de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en de Landelijke voorziening Beschikbaarstellen en Bekendmaken (LVBB) en alle aanverwante componenten en koppelingen richting de Operationele Beheer Organisaties (OBO’s).

Hierdoor ben je:

 • De initiator en organisator van de vraagarticulatie, enerzijds in afstemming met de SBO en de interbestuurlijke partners en hun koepelorganisaties (zowel ambtelijk als bestuurlijk) en anderzijds in de afstemming met collega’s binnen de TBO en bij de OBO’s om de exploitatie van het stelsel mogelijk te maken en de uitkomsten door te vertalen naar door de OBO’s te leveren diensten;
 • Initiërend en inhoudelijk betrokken bij het opstellen van plannen voor vernieuwing;
 • Mede bepalend voor de eisen aan digitale dienstverlening;
 • Op strategisch niveau adviseur richting de Strategische beheer organisatie (SBO) en bereid je besluitvorming voor;
 • Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van o.a. meerjarenplanningen en roadmaps, en het laten realiseren van jaarplannen door de OBO’s binnen de geldende kaders (tijd, geld en kwaliteit)
 • Verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces van wijzigingen in de standaard;
 • Opdrachtgevend aan het inrichten van metadata en stelsel specifieke content ten behoeve van de werking van het stelsel en in de aanloop naar de aansluiting van bevoegde gezagen voor het leveren van demo en testcontent ten behoeve van het testen van, oefenen met en demonstreren van de werking van het stelsel;
 • Verantwoordelijk voor de organisatie van communicatie naar alle belanghebbende stakeholders over de ontwikkeling van het stelsel;
 • Verantwoordelijk voor het organiseren van het leveranciersoverleg en andere ondersteuning van implementerende partijen;
 • Operationeel manager van de omgevingen in de landelijke voorziening en daarbij regisseur van het gebruik door de diverse groepen en ondersteuning die partijen hieraan leveren.

De Productmanager DSO zal ten behoeve van deze opdracht een intensieve samenwerking moeten vormgeven met collega productmanagers en, vanuit een flexibele houding, in staat moeten zijn een tandje bij te schakelen en collega’s met raad en daad bij te staan. Er wordt daarbij waar nodig ook inzet verwacht voor onderwerpen die aanvankelijk niet in deze uitvraag zijn benoemd of niet op onze radar stonden.

De opdrachtgever(s)

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Functie eisen

 • U voegt een Nederlandstalig cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Eisen die gesteld worden aan de kandidaat. De kandidaat heeft:
 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 10 jaar IT-ervaring, waarvan 5 jaar als verbeter- of kwaliteitsmanager binnen complexe projecten en/of programma’s;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen van complexe ICT systemen en componenten;
 • Recente ervaring (uit de afgelopen 3 jaar) met het aansturen en toepassen van verander- product- of verbetermanagement binnen een vergelijkbaar programma in een politieke-interbestuurlijke organisatie;
 • Minimaal 3 jaar ervaring binnen de Rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met rijksbrede kwaliteitskaders zoals BIT en BIR-compliancy;
 • Aantoonbaar, minimaal één opdracht, kennis van het DSO en de Omgevingswet;
 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met programmamethodiek SAFe.

Competenties

 • In staat draagvlak te creëren voor verandering en verbetering;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Analytisch vermogen;
 • Positief kritisch;
 • Resultaatgericht en kwaliteitsgericht;
 • Politieke sensitiviteit
 • Teamspeler

Extra info

Startdatum 01-07-2021
Einddatum 31-12-2021
Optie tot verlenging 1 x 3 maanden
Uren per week 36

Locatie

Apeldoorn

Opdrachtgever

Kadaster

Publicatiedatum

14.06.2021

Publicatie eindigt

22.06.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.