Beleidsmedewerker Verduurzaming bedrijventerreinen onderdeel Circulaire Economie (Ruimtelijke ordening & Milieu)

Nieuw

Functie omschrijving

In verband met de stikstofproblematiek is door de Provincie Noord-Brabant het tijdelijke programma Aanpak Stikstof ingesteld (tot 31 december 2021). Belangrijkste onderdeel hiervan is het formuleren en realiseren van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS).

De hoofddoelen van de BOS zijn:

 1. Stikstofdepositie omlaag brengen;
 2. Instandhoudingsdoelen van Natura2000 gebieden dichterbij brengen door middel van een gebiedsgerichte aanpak groen-blauwe diensten;
 3. Ongewenste economische effecten t.g.v. stikstofnormen beperken door het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van stikstof met behulp van het stikstofloket.

Deze opdracht heeft betrekking op het eerste doel van de BOS en dan specifiek op het verder verduurzamen van bedrijventerreinen. Op het vlak van energie, circulariteit en klimaat is daar nog veel winst te behalen. Deze maatregelen hebben ook een positief effect op de vermindering van de stikstofuitstoot. Daarom is dit meegenomen in de BOS.

We hebben ervoor gekozen ons te richten op die bedrijventerreinen die vallen onder de criteria van de ‘Grote Oogst’ terreinen.
Zie ook Uitvoeringsprogramma Werklocaties 2020 -2023 (https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/werklocaties ).

Het zijn relatief grote terreinen; waar veel winst is te halen. De aanpak van de ‘Grote Oogst’ terreinen bevindt zich in de startfase en wordt integraal opgepakt. Daarom worden er naast de verkenningen gericht op energie ook verkenningen uitgevoerd die gericht zijn op circulaire economie en klimaatadaptatie.

Deze opdracht en daarmee jouw rol, is het maken van een analyse van mogelijke maatregelen per “Grote Oogst” terrein op het gebied van circulaire economie gericht op het behalen van onze beleidsdoelen en het verminderen van de uitstoot van stikstof. Als je kennis hebt over energie en/of klimaatadeptatie is dit natuurlijk een pré.

Na de analyse wordt met (vertegenwoordigers van) bedrijven en/of parkmanagement gewerkt aan een concrete aanpak van de bedrijventerreinen. Dit alles doe je niet alleen maar in samenwerking met collega’s vanuit verschillende disciplines. Daarbij onderhoud je ook nauwe contacten met het team Circulaire Economie.

Naast deze uitvraag wordt er ook capaciteit ingehuurd voor energie en stikstof. Vanzelfspreken allen gericht op de ‘Grote Oogst’ terreinen.

Werkzaamheden

Jouw focus ligt op het onderdeel circulaire economie!!!

 • Bijdragen aan het opzetten van: de procesaanpak, de verkenning van de meest kansrijke terreinen uit de shortlist en het keuzeproces voor de definitieve lijst bedrijventerreinen die deel zullen nemen aan de ‘Grote Oogst’;
 • Analyse van een aantal bedrijventerreinen uit deze definitieve lijst. De analyse richt zich op: welke maatregelen gericht op circulaire economie een daling van de uitstoot van stikstof tot gevolg heeft.
  Dit wordt gecombineerd met de analyses over de kansen voor energie en klimaatadaptatie. Door deze thema’s aan elkaar te koppelen ontstaat een beeld van de kansen voor specifieke bedrijventerreinen;
 • Analyse van het stakeholderveld van een aantal bedrijventerreinen. Het in kaart brengen van de belangrijkste spelers (parkmanagement, grootste verbruikers, bedrijven met grote ambitie/plannen rondom verduurzaming etc). Resultaat van deze analyse is input voor een benaderingsstrategie voor een aantal specifieke bedrijventerreinen;
 • Benaderen van stakeholders en met hen kansen verkennen en afstemmen. Dit betekent inventarisatie van de grootste uitdagingen/drempels en komen tot een gedragen plan van aanpak. Resultaten zijn gedragen plannen van aanpak, met daarin de belangrijkste maatregelen, het tijdspad en eerste indicatie van financiering van de maatregelen;
 • Kennisopbouw en – uitwisseling over integraal verduurzamen bedrijventerreinen. Op basis van de overige werkzaamheden draag je actief bij aan inzicht in de grootste uitdagingen en knelpunten en aan een overzicht van lessons learned over wat werkt en wat niet werkt, zodat binnen het programma, maar ook daarbuiten, geleerd kan worden van de opgedane ervaringen. Resultaat is zowel inzicht in hoe de provincie het best verduurzaming kan faciliteren en/of aanjagen, als inzicht in wat parkmanagement en bedrijven zelf kunnen oppakken om het bedrijventerrein in brede zin te verduurzamen;
 • Je bent namens de provincie het aanspreekpunt voor meerdere bedrijventerreinen;
 • Je levert via deze werkzaamheden een inhoudelijke en procesmatige bijdragen aan de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof en aan de doelen zoals opgenomen in de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2021-2023.

Je werkt in een klein team van collega’s.

Omschrijving kandiaat

 • Ruime ervaring op het terrein van circulaire economie. Bij voorkeur op het vlak van bedrijventerreinen/werklocaties of in de industrie;
 • Kennis van de provinciale (beleids)ambitie op deze terreinen;
 • Je hebt meerjarige kennis van en ervaring met ruimtelijk-economische vraagstukken en processen;
 • Je hebt ervaring in het sluiten van kringlopen binnen bedrijfsketens of koppeling van (grondstof)stromen binnen een bedrijventerrein;
 • Je bent gewend te werken met business cases.

Functie eisen

 • minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het terrein van circulaire economie. Bij voorkeur op het vlak van bedrijventerreinen/werklocaties of in de industrie. Je hebt meerjarige kennis van en ervaring met ruimtelijk-economische vraagstukken en processen. Je bent gewend te werken met business cases. Dit blijkt uit het CV.
 • JA, ik voldoe aan deze eis NEE, ik voldoe NIET aan deze eis
 • Ervaring project- en procesmanagement (knockout)
 • Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het vlak van project- en procesmanagement, Dat blijkt uit het CV.
 • JA, ik voldoe aan deze eis NEE, ik voldoe NIET aan deze eis
 • Ervaring op andere belangrijke thema’s (knockout)
 • ervaring over circulaire vraagstukken ook over kennis van stikstof, energie en klimaatadaptatie. Dit blijkt uit het CV.
 • minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Dit blijkt uit het CV.
 • Door opleiding of werkervaring kennis van de ontwikkeling en implementatieverduurzamingsmaatregelen. Dit blijkt uit het CV.
 • 3 Jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Dat blijkt uit CV.

Competenties

 • Ruime ervaring met project- en procesmanagement;
 • Ontwikkeld oog voor tegengestelde belangen en het bij elkaar brengen daarvan;
 • Sterk in netwerken en verbinden;
 • Communicatief vaardig;
 • Pro-actief, resultaatgericht en flexibel;
 • Gemakkelijk schakelen tussen inhoud en proces;
 • Kunnen vertalen van bestuurlijke ambities en beleid naar concrete acties;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken.

Extra info

Van 1-3-2021 t/m 31-12-2021 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: 's-Hertogenbosch | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 22 per week | Aantal FTE: 0,6

Locatie

's-Hertogenbosch

Opdrachtgever

Noord-Brabant Provincie

Publicatiedatum

22.01.2021

Publicatie eindigt

30.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.