Strategisch communicatieadviseur Deltaprogramma Rijn

Nieuw

Functie omschrijving

Deltaprogramma Rijn (DP Rijn)

Vanuit het Deltaprogramma werken overheden en partijen samen aan een veilig, klimaatbestendig en aantrekkelijk Nederland. In het gebied van de Rijn is dat een aanzienlijke opgave. De Rijn en bijbehorende riviertakken Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek moeten steeds grotere hoeveelheden water kunnen afvoeren en lage rivierstanden voorkomen. Daarom worden dijken versterkt, wordt de verdeling van het water in stand gehouden en wordt gezocht naar mogelijkheden om de rivier te verruimen. Waar mogelijk gebeurt dit in samenhang met andere geplande of gewenste ingrepen langs de rivieren, bijvoorbeeld op terrein van natuur, waterkwaliteit, economische ontwikkeling of scheepvaart.

De uitgangspunten voor de plannen waren in de voorkeurstrategie grote rivieren vastgelegd. Deze strategie wordt nu herijkt en verbreedt naar het programma Integraal Riviermanagement (IRM). Om de verschillende beleidsdoelen in de rivieren te kunnen realiseren en kansen te verzilveren moeten het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten de handen ineenslaan en als één overheid samenwerken. In het programma IRM leggen we alle opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur- en economische ontwikkeling, zoetwatervoorziening en een vlotte en veilige doorvaart van de scheepvaart naast elkaar. We zoeken op systeemniveau naar maatregelen waarmee we de rivieren veiliger maken en genoemde doelen realiseren zoals natuur, zoetwaterbeschikbaarheid, bevaarbaarheid, economische ontwikkelingen bevorderen en een aantrekkelijk riviersysteem.

De minister en bestuurders van de regio hebben in juli jl. de bestuurlijke opdracht voor IRM vastgesteld en een stuurgroep IRM ingesteld. De komende jaren worden nieuwe beleidslijnen voor afvoercapaciteit en bodemligging uitgewerkt en vastgelegd in een Programma onder de Omgevingswet. Ook wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld en wordt een advies voor realisatie ervan voorbereid. Dat doen we natuurlijk als overheden samen met onze gebiedspartners, zoals belangenorganisaties. Alle belangen wegen we zorgvuldig mee bij het opstellen van de plannen.

Doel van communicatie

Voor Deltaprogramma Rijn:

Communicatie wordt ingezet om bij te dragen aan informatievoorziening, samenwerking en gedeeld eigenaarschap voor maatregelen en ontwikkelingen binnen het Deltaprogramma Rijn. Communicatie DP Rijn draagt daarnaast bij aan het verbinden van regionale projecten en aan de bredere context van het landelijke Deltaprogramma.

Programma IRM:

Deltaprogramma Rijn werkt ook mee aan de opdracht voor het nieuwe programma Integraal Riviermanagement (IRM). Een grotendeels nog te ontwikkelen doeltreffende positionering van het programma bij alle (water)partners en een gedegen participatiestrategie zorgen ervoor dat de kennis over en het draagvlak voor het programma groeit en er over circa twee jaar een breed gedragen Programma onder de Omgevingswet ligt waarin alle mogelijke belangen zorgvuldig zijn meegewogen.

Werkzaamheden

Voor het Deltaprogramma Rijn ben je de strategisch communicatieadviseur en voor het programma IRM maak je onderdeel uit van een omgevings- en participatieteam onder leiding van een omgevingsmanager. Aan genoemde taken voor IRM werk je samen met dit team.

 • (Strategisch) adviseren van o.a. programmateam DP Rijn, Kernteam IRM en Riviertaktrekkers.
 • Schakel (staf)Deltacommissaris – regio.
 • Schrijven van communicatie- en participatie(deel)plannen en de uitvoering daarvan. Voor zowel DP Rijn als voor IRM.
 • Tekstproductie.
 • Conceptontwikkeling en laten produceren van (visuele) online en offline middelen.
 • Organiseren van (bestuurlijke) bijeenkomsten en evenementen.
 • Organiseren en coördineren communicatiecommunity (water)partners met als voornaamste doelen: betrokkenheid, inbreng, eenduidige communicatie en woordvoering.
 • Vast onderdeel van het DP Rijn programmateam, het riviertaktrekkersoverleg en het kernteam communicatie/participatie IRM. Incl, de bijbehorende overleggen. Adhoc ook aansluiten bij andere overleggen in Den Haag en door het gehele rivierengebied.

Functie eisen

 • beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring als (strategisch) communicatieadviseur, waarvan minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2020) als (strategisch) communicatieadviseur bij of voor een overheidsorganisatie.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken aan complexe samenwerkingsprojecten of -programma’s waarbij je te maken hebt met politiek-bestuurlijke gevoeligheden. De complexiteit heeft te maken met het grote aantal stakeholders, de verschillende/tegengestelde belangen en de verschillende (nieuwe) beleidsterreinen
 • beschikt aantoonbaar over ervaring als communicatieadviseur met rivier-/kanaalprojecten of programma’s en/of projecten of programma’s waarin minimaal één van de IRM-thema’s een dominante rol speelde: waterveiligheid, scheepvaart, natuur, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, wonen, werken en recreatie.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring als communicatieadviseur met participatieprojecten of -programma’s.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring met MIRT-procedures, in zowel de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase
 • beschikt aantoonbaar over ervaring met gebiedscommunicatie
 • aantoonbaar over ervaring met projecten en/of programma’s met een hoog innovatieniveau
 • beschikt aantoonbaar over ervaring als communicatieadviseur met rivier-/kanaalprojecten of programma’s en/of projecten of programma’s waarin een combinatie van de IRM-thema’s een dominante rol speelde: waterveiligheid, scheepvaart, natuur, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, wonen, werken en recreatie
 • beschikt aantoonbaar over ervaring met interne communicatie

Competenties

 1. Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.
 2. Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 3. Omgevingsbewust: Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke of andere omgevingsfactoren. Deze kennis benut je effectief voor je eigen functie of organisatie.
 4. Organisatiesensitiviteit: Je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie. Je houd niet alleen rekening met de formele en hiërarchische lijnen, maar je hebt ook een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen.
 5. Schriftelijke uitdrukkings vaardigheden: Je kunt ideeën en feiten in begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken. Je maakt daarbij gebruik van de voor dit doel bestemde schriftelijke communicatiemiddelen.

Extra info

 • Standplaats: Arnhem, Den-Haag of locaties in het rivierengebied
 • Startdatum: 02-03-2020
 • Einddatum: 28-02-2021
 • Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
 • Uren per week: 24 - 28 uur

Locatie

Arnhem

Opdrachtgever

Gelderland provincie

Publicatiedatum

31.01.2020

Publicatie eindigt

08.02.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.