Mobiliteitsmanager Haven-Stad (verkeer)

Nieuw

Werkzaamheden

De mobiliteitsmanager Mobiliteit is binnen het programma Haven-Stad verantwoordelijk voor procesmatige en inhoudelijke voorbereiding van latere bovenplanse investeringsprojecten op gebied van infrastructuur (voetganger, auto, fiets) en openbaar vervoer. Hij/zij heeft daarom een gedegen kennis van verschillende mobiliteitsopgaven, maar is daarnaast goed op de hoogte van de verschillende facetten van (grootschalige) gebiedsontwikkeling.
De rol van mobiliteitsmanager bestaat zowel uit een coördinerende, belangenbehartigende rol als uit het opleveren en meewerken aan specifieke producten. Dit tezamen met adviseurs van de gemeente.

We onderscheiden de volgende werkzaamheden:
Algemeen:
 • Belangenbehartiging mobiliteit binnen de uitwerking van de verschillende deelgebieden van Haven-Stad, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.
 • Meedraaien en deels voorbereiden in projectgroepen Haven-Stad en afleggen verantwoording van voortgang opdracht in het opdrachtgeversoverleg mobiliteit.
 • Programmering van noodzakelijke projecten uit de mobiliteitspakketten, aanmelding in de meerjarenbegroting (MIP).
 • Afstemmen met omliggende projecten en mobiliteitsplannen.

Producten:
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de mobiliteitsstrategie voor Haven-Stad tot 2050 als verdere uitwerking van de Ontwikkelvisie Haven-Stad, waarbij zowel proces/organisatie als inhoud een rol speelt. Onderdeel hiervan is na te gaan in hoeverre concretere invulling kan worden gegeven aan de eerder voorgestelde maatregelen, of deze aangepast moeten worden en wanneer deze uitgevoerd moeten worden. Onderdelen van de strategie zijn (niet uitputtend):
 • Verfijning en fasering OV-netwerk uit Ontwikkelvisie
 • Optimalisatie en fasering maatregelen autonetwerk
 • Optimalisatie en fasering maatregelen fiets- en voetgangersnetwerk en -voorzieningen
 • Concrete invulling mobiliteitshubs
 • Rol logistiek in Haven-Stad
  De mobiliteitsmanager stapt hierbij in een al lopend proces.
 • Naast de Mobiliteitsstrategie wordt ook gewerkt aan een Mobiliteitsplan voor een deel van Haven-Stad voor de periode tot 2030. Dit plan hoort niet bij de opdracht. Wel zijn de strategie en het planmet elkaar verweven en moet de mobiliteitsmanager zorg dragen voor afstemming tussen deze twee producten.

De mobiliteitsmanager werkt bij zowel de totstandkoming van het mobiliteitsplan- en strategie als ook bij de overige werkzaamheden samen met de projectleider voor het Mobiliteitsplan (Wouter van Iperen, APPM) en de senior beleidsadviseur van Verkeer en Openbare Ruimte. Deze rol wordt ingevuld door Aart Breedt Bruijn. Zij zullen samen tot een goede samenwerking moeten komen, o.a. in het kernteam Mobiliteitsplan Haven-Stad.

De mobiliteitsmanager neemt o.a. deel aan de volgende overleggen binnen Haven-Stad:
 • Opdrachtgeversoverleg Mobiliteitsplan
 • Opdrachtgeversoverleg Mobiliteit
 • Programmateam Haven-Stad
 • MT Haven-Stad
 • Kernteam Mobiliteitsplan Haven-Stad
Het bestuurlijk traject maakt onderdeel uit van de opdracht. De wethouder Verkeer en Vervoer is de bestuurlijk trekker van de Mobiliteitsstrategie en het Mobiliteitsplan. Het precieze bestuurlijke traject naar wethouders en de stadsdelen moet nog worden bepaald.

De opdrachtgever(s)

De opdracht wordt uitgezet door de directie Verkeer & Openbare Ruimte, onderdeel van het cluster Ruimte en Economie. Deze draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico's. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren (van stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten. Met onder meer als ontwikkelopgave:
 • integrale stedelijke programmering en kaderstelling;
 • Gemeente brede invoering van assetmanagement;
 • Gebruiksmanagement, het optimaal gebruik van het verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte.
Binnen de directie V&OR zorgt de afdeling Kennis en Kaders voor een zorgvuldige en transparante afweging tussen de verschillende belangen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte en legt deze voor aan het bestuur. Kennis en Kaders weet hoe de stad beweegt, signaleert veranderende trends en agendeert deze. Op basis van deze kennis stelt de afdeling richtinggevende stedelijke (beleids)kaders en plannen op en levert bijdragen binnen grootstedelijke ontwikkelingen en regionale samenwerkingsverbanden om Amsterdam in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Kennis en kaders werkt evidence based, integraal, schakelt strategisch tussen stad en regio en zorgt ervoor dat het beleid echt werkt.
De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats bij het projectteam Haven-Stad dat valt onder de directie Ruimte & Duurzaamheid.

Functie eisen

 • minimaal over een WO werk- en denkniveau.
 • heeft bij voorkeur naast inhoudelijk kennis van de reguliere modaliteiten (auto, fiets, OV) ook aantoonbare kennis van nieuwe mobiliteitsvormen (MaaS, hubs etc.).
 • heeft kennis van complexe verkeerskundige vraagstukken in een grote stad (G4), variërend van metro tot fiets
 • ervaring met en kennis van (de rol van mobiliteit binnen) gebiedsontwikkeling, waarbij kennis van transformatieprojecten een pré is.
 • minimaal 10 jaar relevante werkervaring
 • ervaring met projectmatig werken en/of programmasturing in complexe overheidsorganisatie.

Wensen

 • kan een goede afweging maken tussen wensen en eisen uit lopende projecten en toekomstige ontwikkelingen.
 • gevoel voor belangen van andere beleidsvelden en partijen
 • beschikt over een groot netwerk binnen de wereld van verkeer & vervoer.

Extra info

• Startdatum:01/09/2019
• Einddatum:01/09/2020
• Werklocatie: Weesperplein 8 en Weesperstraat 113
• Aantal fte:0,78
• Aantal uren per week:28
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

13.08.2019

Publicatie eindigt

20.08.2019

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.