Projectleider Inbedding, Borging en Verbinding

Nieuw

Functie omschrijving

In de Leidse regio1 wordt een vijftal pilots uitgevoerd met als doel het verbeteren van de vroegsignalering, toegang en de ondersteuningsstructuur van kwetsbare mensen.
De pilots zijn:
 • Samen leven in kwetsbare wijken
 • Meedoen in de stad
 • Buurtcirkel
 • Extra inzet uren ggz in wijkteam
 • -Wijk ggz-er
De vijf Leidse regio gemeenten en GGD HM, GGZ Rivierduinen, Stichting Lumen en Zorg en Zekerheid hebben gezamenlijk bij ZonMw een subsidieaanvraag ingediend om een projectleider te kunnen aantrekken om deze pilots verbinden en borgen in de Leidse regio. De opgave daarbij is hoe we een goede zorginfrastructuur voor kwetsbare burgers (waaronder zorgmijders) zoveel als mogelijk lokaal gaan organiseren. Er is een samenwerkingsovereenkomst met al deze partijen gesloten.
Wij zijn op zoek naar een actieve projectleider die op basis van evaluaties van de pilots gaat verkennen welke mogelijkheden er zijn om in de wijken waar kwetsbare mensen wonen een samenhangende aanpak te implementeren in de Leidse regio. De aanpak kan lokaal verschillen omdat de uitgangssituatie en omstandigheden verschillen. We spreken in de aanvraag van oplossingsvarianten. De aanpak bestaat uit 3 fasen namelijk:
 1. de evaluatiefase huidige pilots,
 2. ontwerp en besluitvormingsfase borging en verbinding
 3. realisatiefase
Met deze aanpak richten we ons op
 • Verbeteren van de randvoorwaarden voor zelfstandig wonen in de wijk
 • Verbeteren van outreachend werken
 • Verbeteren van vroege ondersteuning door goede signalering
 • Vaker zorg zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig
 • Versoepelen af- en opschalen tussen o.a. Wmo-zvw
 • Verbreden inzet peergroup ondersteuning (o.a buurtcirkel)

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een functie projectleider.
 • Werkervaring met minimaal 2 opdrachten gericht op het gemeentelijk sociaal domein, waarbij met meerdere niet gemeentelijke partijen is samengewerkt.
 • Werkervaring met minimaal 2 opdrachten binnen een bestuurlijke/politieke context.
 • ruime ervaring hebt en beschikt over projectleidersvaardigheden (o.a. open communicatie, plannen, organiseren, coördineren en samenwerken);
 • je draagt zorg voor de projectvoorbereiding, projectplan, inrichting projectorganisatie en smart formuleren van de projectresultaten;
 • je regelt dat er regelmatig verbinding en afstemming is met belanghebbenden en moedigt hen aan te participeren en weet je draagvlak te creëren.
 • Je bent een generalist binnen het Sociale Domein, en hebt kennis van en ervaring met de verschillende deelgebieden Maatschappelijke Zorg2, o.a. Maatschappelijke Opvang en OGGZ. Dit geldt voor enerzijds het inhoudelijke en financiële deel en anderzijds de beleidsmatige en uitvoeringstechnische kant;
 • Je zoekt actief naar mogelijkheden om de verschillende werkwijzen / werkzame aanpak /blauwdrukken vanuit de bestaande pilots te combineren;
 • Je hebt bij uitvoering van de opdracht vanaf het begin oog voor privacy vraagstukken in het kader van de privacy wetgeving (AVG);
 • Je bent een stevige persoonlijkheid die gaat voor resultaten. Deze resultaten weet jij op een overtuigende wijze te presenteren;
 • Je zoekt actief verbinding met de verschillende programma’s binnen het sociaal domein, zoals de Meerjarenagenda Beschermd Wonen, de doorontwikkeling van het Zorg en Veiligheidshuis HM, de uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg Leidse regio en de Wet Verplichte GGZ
 • Je bewaakt de integraliteit in de uitvoering van de werkzaamheden door naast de samenwerkingspartners zoals Stichting Lummen GGD HM en GGZ Rivierduinen ook subsidiepartners zoals De Brijder, De Binnenvest, Kwadraad en de Sociale Wijkteams in Leiden, Incluzio in Leiderdorp, het Wmo-loket/sociaal team in Zouterwoude en Oegstgeest en Voor Elkaar in Voorschoten actief te betrekken;
 • Je zorgt ervoor dat je projectuitvoering in de pas blijft lopen met de planning en rapporteer je regelmatig over de voortgang.
 • Je draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van de behaalde resultaten. Je opereert hierbij binnen een politieke context en creëert draagvlak.

Extra info

De initiële duur van de overeenkomst bedraagt maximaal 18 maanden, voor gemiddeld 16 uur per week.

De aanvangsdatum van de overeenkomst ligt naar huidig inzicht op 1-9-2020.

Locatie

Leiden

Opdrachtgever

Leiden gemeente

Publicatiedatum

06.08.2020

Publicatie eindigt

15.08.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.