Projectleider implementatie opgavegestuurd programmeren (Management )

Nieuw

Functie omschrijving

In de afgelopen periode is binnen de provincie zeer intensief gewerkt aan het opgavegestuurd programmeren door kwartiermakers (inmiddels benoemd als programmamanager) van de nieuwe 22 programma’s. In 2020 willen we verder investeren in deze werkwijze om zo vorm te geven aan onze ambitie om een opgavegestuurde (netwerk) organisatie te zijn. Opgavegestuurd werken heeft impact op allerlei facetten van de organisatie, in projectopdrachten, in administratieve systemen, in de begroting etc. Dat vraagt om een stevige regierol van de projectleider implementatie opgavegestuurd programmeren. Een daadkrachtige proactieve houding gecombineerd met omgevingssensitiviteit en de kwaliteit van het leggen van verbindingen, het opbouwen van (wederzijds) vertrouwen en het kunnen schakelen tussen alle niveaus binnen de provincie is de basis van het succes van het project.

Werkzaamheden

Je bent verantwoordelijk voor het verder uitwerken van de methodiek voor en implementeren van opgavegestuurd programmeren (OGP). Je start met het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA). Dit PvA zal 6 weken na de start van de opdracht gereed zijn. Het PvA en de methodiek zal gebaseerd zijn op de methoden, documenten, ervaringen, etc. die de organisatie de afgelopen periode heeft opgesteld en opgedaan met OGP. Je zorgt ervoor dat belanghebbenden (zoals de programmamanagers, H- managers en directie) uit de organisatie worden betrokken bij het vormgeven van de methodiek en het Pv

Je levert een (geactualiseerde) handleiding opgavegestuurd programmeren op met de volgende onderdelen:

 • De werkwijze rondom het in beeld brengen van afhankelijkheden en dwarsverbanden tussen de programma’s en de manier waarop hiermee wordt omgegaan (mede o.b.v. de maatschappelijke opgaven);
 • Beschrijving van de gezamenlijke taal om binnen de organisatie te hanteren;
 • Afspraken over de relatie tussen de begroting en doelenboom, de maatschappelijke opgaven en het programmeren;
 • Spelregels voor het doorvoeren van wijzigingen in de programmering (accordering etc.);
 • Werkwijze voor het doorvertalen van de programmadoelen/ resultaten/ activiteiten naar onderliggende projecten (opdrachtnemers).

Je zorgt voor een aantoonbare versterking van de samenwerking tussen de programmamanagers door te investeren in draagvlak voor het opgavegestuurd programmeren, het samenspel tussen programmamanagers, directie en H-managers, het stimuleren van elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn en in de samenwerking rond afhankelijkheden tussen programma’s.

De opdracht bestaat verder uit samenhang creëren tussen de volgende parallelle trajecten die lopen binnen de provincie: doorontwikkelen projectmatig werken, het verder verbeteren van het proces rondom het programmaopdrachtformulier, projectopdrachten, mutaties en de capaciteitstoedeling, Strategische personeelsplanning, de Sturings- en Verantwoordingscyclus, het management development-traject, innovatief samenwerken en de ‘In Control Wijzer’.

Je stemt af met relevante gremia en sleutelpersonen, zoals de directie, het H-collectief, P&O, het team van programmamanagers en programmabeheersers.

Je signaleert en ondersteunt het Concernteam bij de advisering richting directie.

Functie eisen

 • Je hebt kennis van en ervaring met opgavegestuurd programmeren in (grote) overheidsorganisaties, zowel met het uitdenken en uitwerken van de aanpak/ methodiek als met het organisatiebreed implementeren hiervan;
 • Je hebt ervaring met adaptiviteit in programmeren/werken en het organiseren en stimuleren van sturing op afhankelijkheden en beschikt over ruime ervaring als programmamanager of projectleider op gebied van organisatieontwikkeling;
 • Je kunt de vertaalslag maken van het conceptuele/ strategische niveau naar het praktisch/ operationele op een manier waardoor de diverse betrokkenen in de organisatie (van directie tot uitvoerende medewerkers) zich gehoord en verbonden voelen en enthousiast worden en processen en werkwijzen zijn beschreven;
 • Je werkt door op basis van de resultaten, ervaringen en kaders van de afgelopen periode en voegt daar je eigen expertise en ervaring aan toe om zo te komen tot een juiste aanscherping, uitwerking, operationalisering en implementatie van opgavegestuurd werken (in beheer en gebruikersorganisatie);
 • Je beschikt over de kwaliteiten om een verbinder te zijn;
 • Je krijgt zaken voor elkaar door te motiveren en te inspireren;
 • Je bent een actieve ambassadeur van de visie op de organisatie en draagt actief bij aan de realisatie van de ambities van de organisatie;
 • Je moet zakelijk zijn ingesteld om de gesprekken over afspraken en resultaten met eventuele externe partijen goed te kunnen voeren;
 • Je kwalificeert jezelf vooral op de competenties: politiek- en organisatiesensitief, verbinden, doortastendheid, zelfstandigheid en innovatief;
 • Je hebt kennis over het HOF-principe hetgeen inhoudt dat er onderscheid gemaakt wordt in het aansturen via de hiërarchische lijn en de opgave (inhoudelijke) lijn.

Extra info

Van 30-3-2020 t/m 31-12-2020 | Optie verlenging: 2 x 12 maanden | Standplaats: 's-Hertogenbosch | Management | Uren: 36 per week

Locatie

's-Hertogenbosch

Opdrachtgever

Omgevingsdienst Brabant Noord

Publicatiedatum

03.03.2020

Publicatie eindigt

11.03.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.