Manager Bedrijfsvoering Zuid-Limburg Bereikbaar

Nieuw

Functie omschrijving

De functie van manager bedrijfsvoering binnen Zuid-Limburg Bereikbaar is vanaf 1 juli 2024 beschikbaar. Deze manager is verantwoordelijk voor het sturen op de inhoudelijke professionele samenwerking tussen de programmadirecteur en de projectleiders. Het werkgebied beslaat Zuid-Limburg, met mogelijk uitbreiding naar de provincie Limburg en de Euregio. De manager bedrijfsvoering heeft een divers takenpakket, waaronder het jaarlijks programmeren van het programmabureau en de formatieplanning, alsook strategisch meedenken over kansen binnen de programmering.

Financiën, inkoop en privacy vallen onder de verantwoordelijkheid van de manager bedrijfsvoering, die ook een aansturende en adviserende rol heeft richting projectleiders om de projectdoelen te behalen. Deze manager kan ook inhoudelijk betrokken zijn bij diverse projecten en een coördinerende rol vervullen. Daarnaast geeft de manager leiding aan het team bedrijfsvoering, fungeert als eerste aanspreekpunt voor juridische zaken, en vormt samen met de programmadirecteur, de adviseur M&E en de projectleider communicatie het managementteam.

De belangrijkste uitdaging voor de manager bedrijfsvoering ligt in het vinden van balans tussen de dagelijkse bedrijfsvoering en bedrijfsverandering. Dit vereist innovatief denken, adaptief handelen, initiatief nemen om verbeteringen door te voeren en veranderingen te zien als kansen. De geselecteerde kandidaat moet evenwichtig zijn, ervaring hebben in het adviseren en aansturen van professionals in een multidisciplinaire setting, en in staat zijn om mensen mee te krijgen. Een gedreven persoonlijkheid met een positief kritische en resultaatgerichte instelling is vereist voor deze functie.

Werkzaamheden

De manager bedrijfsvoering binnen Zuid-Limburg Bereikbaar heeft een breed takenpakket, waaronder:

 • Bewaken van de voortgang van het programma als geheel.
 • Beheersbaar houden van de financiën op programmaniveau, inclusief het maken van afspraken met financiers en voorbereiden van de jaarlijkse accountantscontrole.
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor externe professionals zoals accountants, fiscalisten en juristen.
 • Effectief aansturen, ondersteunen en adviseren van projectleiders en toezien op het realiseren van projectafspraken binnen de afgesproken scope.
 • Inhoudelijke afstemming tussen de programmadirecteur en projectleiders verzorgen.
 • Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan diverse projecten, zoals smart mobility en zero emissie logistiek.
 • Integraal adviseren aan en ondersteunen van de programmadirecteur, met name op het gebied van processen en compliance.
 • Bijdragen aan het opstellen van inhoudelijke, beheersmatige en financiële kaders van nieuwe jaarplannen en uitvoeringsagenda's, en monitoren en bijsturen ervan.
 • Verantwoordelijkheid voor processen rondom aanbestedingen en kwaliteitscontroles.
 • Leidinggeven aan het team bedrijfsvoering dat verantwoordelijk is voor de operationele administratie.
 • Adviseren over compliance, met name op het gebied van privacywetgeving.
 • Overleg voeren en afstemmen met diverse interne en externe partijen.

Daarnaast vervult de manager bedrijfsvoering de rol van secretaris binnen de stuurgroep Zuid-Limburg Bereikbaar, wat onder andere inhoudt het plannen, voorbereiden en verslagleggen van stuurgroepvergaderingen, het bewaken van actiepunten en het instrueren van projectleiders voor het leveren van bijdragen aan deze overleggen. De manager bedrijfsvoering is ook de eerst aangewezen vervanger van de programmadirecteur.

De opdrachtgever(s)

Het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar (ZLB) is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten. Het programma ontvangt financiering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie en alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten. Het programmabureau valt juridisch onder de Gemeente Maastricht.

Het programmabureau, opgericht in 2010, was voorheen bekend als Maastricht Bereikbaar tot het najaar van 2019. ZLB werkt samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van de stad en de regio. Mobiliteitsmaatregelen hebben niet alleen tot doel files te verminderen, maar ook om CO2-uitstoot te verminderen en een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving te bevorderen. Hiermee draagt ZLB bij aan het behalen van doelstellingen uit het Klimaatakkoord, de provinciale Mobiliteitsvisie en lokaal beleid.

Het programmabureau voert de gezamenlijke ambities van de (lokale en regionale) overheden uit, zoals vastgelegd in een concrete uitvoeringsagenda. Het bureau wordt aangestuurd door een brede stuurgroep bestaande uit overheden en het bedrijfsleven, die gezamenlijk de kaders bepalen voor de aan- en bijsturing van het programma. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in de Structuurovereenkomst Maastricht Bereikbaar 2012 (met addendum). De aanpak van het programmabureau is flexibel om adequaat in te kunnen spelen op veranderende situaties.

Functie eisen

 • Opleiding: De kandidaat heeft minimaal een universitaire bacheloropleiding afgerond, bij voorkeur in bedrijfskunde of een vergelijkbare richting.
 • Kennis: De kandidaat beschikt over diepgaande kennis van politieke besluitvormingsprocessen op regionaal en provinciaal niveau. Daarnaast heeft hij/zij inhoudelijke kennis van financiën, programmering en personeelszaken binnen een middelgroot bedrijf of programmabureau.

Competenties:

 • Heeft een helicopterview en kan programmadoelstellingen, -voortgang en -middelen overzien.
 • Is sterk in samenwerken, plannen, organiseren en structureren, en kan processen bewaken en prioriteiten stellen.
 • Heeft een sterke financiële oriëntatie.
 • Kan goed omgaan met een politiek-bestuurlijke omgeving en verschillende belangen afwegen en keuzes maken.
 • Bezit uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Wordt gekenmerkt door competenties zoals resultaatgerichtheid, verbindend vermogen, analytisch denkvermogen, organisatiesensitiviteit, proactiviteit, positief kritisch vermogen, daadkracht en integriteit.
 • Is stressbestendig.

Extra info

Voor de inzet van deze rol hanteert ZLB een bandbreedte van 16-36 uur per week op werkdagen van maandag t/m vrijdag. Voor de periode van 1 juli 2024 t/m 31 december 2024 verwachten wij een gemiddelde inzet van 28 uur per week.

De kandidaat heeft de mogelijkheid om zowel vanuit een eigen locatie (zoals kantoor aan huis) als op het kantoor van Zuid-Limburg Bereikbaar te werken. Indien de kandidaat niet op het kantoor van Zuid-Limburg Bereikbaar werkt, dient hij/zij zelf te zorgen voor:

 • Een veilige en gezonde werkplek.
 • Een computer/laptop met minimaal softwareversie Microsoft Office 365 of macOS 14.3.
 • Een telefoon.
 • Een werkende internetverbinding.

Overleggen vinden voornamelijk plaats op het kantoor van Zuid-Limburg Bereikbaar. Er wordt verwacht dat de kandidaat ongeveer 50% van de gewerkte uren op kantoor aanwezig zal zijn.

Locatie

Maastricht

Publicatiedatum

27.05.2024

Publicatie eindigt

11.06.2024

Contactpersoon

Bruijn

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.