Strategisch communicatieadviseur Deltaprogramma Rijn - IRM

Nieuw

Werkzaamheden

 • (Strategisch) adviseren programmateam Rijn en ambtelijke vertegenwoordigers van overheidspartners via bestaande DPR-overleggen;
 • Opstellen en uitvoeren van een strategisch plan van aanpak voor de doorstart van het DPR;
 • Ondersteunen van en verbinden met het IRM-proces met gebiedsgerichte uitingen en activiteiten met een participatief karakter;
 • Op basis van een doorlopende online en offline monitoring aanpassen van de strategie en de plannen;
 • Schakelen met communicatie Nationaal Deltaprogramma (Staf Deltacommisaris) en zorgen voor relevante verbindingen met en afstemming tussen communicatieprofessionals van partners, Rijks- en gebiedsprogramma’s en projecten;
 • Het schrijven van publicaties en tekstproductie t.b.v. diverse communicatiemiddelen en doelgroepen;
 • Conceptontwikkeling en aansturen van de productie van (visuele) on- en offline middelen;
 • Organiseren bijeenkomsten en werksessies op maat en (tekst-)productie informatiemateriaal;
 • Ontwikkelen en actueel houden van diverse interne middelen zoals een Q&A en particpatie- en communicatiekalender;
 • Perscoördinatie en organiseren van de woordvoeringslijn met woordvoerders;
 • Afstemming werkzaamheden met coördinator communicatie Waterprogramma’s DPR en IRM, Rijks- en gebiedsprogramma’s en projecten;
 • Deelnemen aan het wekelijkse programmateamoverleg (ca. 2 uur) en het tweewekelijkse riviertaktrekkersoverleg (ca 2-3 uur).

Doorkijk vanaf zomer 2023:

Het jaar 2023 staat in het teken van het herpositioneren van DPR. In de zomer van 2023 is duidelijk welke rol en taken DPR heeft bij de eerste uitvoeringsfase (2024 – 2029) van het Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM (vaststelling voorzien eind juni waarna de bestuurlijke overeenkomsten worden opgesteld). Dit is medebepalend voor de identiteit en positionering van DPR. Vanaf deze zomer staat communicatie dan ook in het teken van de positionering van DPR en de communicatieve en participatieve voorbereidingen van de gebiedsgerichte uitvoering van het POW. Het deels nieuw leven inblazen van de Rijn-community en deze laten groeien in lijn met IRM-kaders en bestuurlijke afspraken, maken hier onderdeel vanuit.

Taken Programma Integraal Riviermanagement (IRM)

 • (Strategisch) adviseren omgevingsteam IRM. De omgevingsmanager neemt adviezen mee naar het programmateam IRM;
 • Op basis van doorlopende on- en offline monitoring aanpassen van de strategie en plannen;
 • Zorgen voor relevante verbindingen en afstemmingen met en tussen communicatieprofessionals van partners en gerelateerde dossiers. Het inrichten en coördineren van een communicatiecommunity voor IRM met als voornaamste doelen: betrokkenheid op de doelen IRM, inbreng, eenduidige communicatie, vergroten intern en extern communicatiebereik en afgestemde (publieks)communicatie en woordvoering;
 • Het schrijven van perspublicaties en andere publicaties en tekstproductie diverse communicatiemiddelen;
 • Conceptontwikkeling en laten produceren van (visuele) on- en offline middelen;
 • Bijdragen aan organisatie en invulling bijeenkomsten en sessies;
 • Beheer en doorontwikkelen zowel qua inhoud als qua structuur: www.bouwplaatsirm.nl;
 • Actueel houden van diverse interne middelen, zoals een toolkit, roadmap, Q&A en communicatiekalender;
 • Voorbereiden en ontwikkelen communicatiestrategie voor terinzagelegging Programma onder de Omgevingswet voor IRM. De focus heeft tot nu toe gelegen op stakeholdercommunicatie. Voor de terinzagelegging moet ook de publiekscommunicatie worden ingericht, in samenwerking met regionale partners, met als belangrijk nevendoel ‘waterbewustzijn’;
 • Perscoördinatie in samenwerking met woordvoerder(s) ministerie IenW (en zo nodig andere ministeries) en in afstemming met woordvoerders gerelateerde (rijks-)dossiers;
 • Aansturen communicatiebureau en het bureau dat de online Bouwplaats technisch beheert en doorontwikkelt;
 • Afstemming werkzaamheden met coördinator communicatie Waterprogramma’s Deltaprogramma Rijn en IRM, rijks- en gebiedsprogramma’s en projecten;
 • Vast onderdeel van het wekelijkse omgevingsoverleg;
 • Opstellen en laten vaststellen van een communicatieaanpak DPR n.a.v. vaststelling POW en inhoud bestuurlijke overeenkomsten;
 • Actualiseren en coördineren basispresentatie.

Doorkijk vanaf zomer 2023:

De tweede helft van 2023 en de eerste helft van 2024 staan in het teken van de terinzagelegging van en besluitvorming over het Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM. Ook is rond de zomer bekend hoe en door wie het POW na vaststelling wordt uitgevoerd. Voorbereidingen voor daarbij passende participatie en communicatie starten deze zomer.

De opdrachtgever(s)

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Functie eisen

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring als strategisch communicatieadviseur, waarvan minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) als strategisch communicatieadviseur bij of voor een overheidsorganisatie.
  • Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 10 jaar ervaring voldoet, waarvan tenminste 5 jaar bij of voor een overheidsorganisatie.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken aan complexe samenwerkingsprojecten of -programma’s waarbij je te maken hebt met politiek-bestuurlijke gevoeligheden. De complexiteit heeft te maken met het grote aantal stakeholders, de verschillende/tegengestelde belangen en de verschillende (nieuwe) beleidsterreinen.
  • Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 complexe samenwerkingsprojecten of -programma's waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag specifiek beschrijven wat deze projecten/programma's complex maakt (gevoeligheden, stakeholders, belangen, beleidsterreinen) en in welke rol deze ervaring is opgedaan.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als strategisch communicatieadviseur met rivier-/kanaalprojecten of programma’s en/of projecten of programma’s waarin minimaal één van de IRM-thema’s een dominante rol speelde: waterveiligheid, scheepvaart, natuur, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, wonen, werken en recreatie.
  • Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 rivier-/kanaalprojecten of programma's of programma's waarin minimaal één van de IRM-thema's een dominante rol speelde. Graag specifiek het IRM-thema/de IRM-thema's benoemen.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als strategisch communicatieadviseur met participatieprojecten of -programma’s.
  • Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 participatieprojecten of -programma's waaruit deze ervaring blijkt.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met MIRT-procedures, in zowel de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met gebiedscommunicatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met projecten en/of programma’s met een hoog innovatieniveau, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als strategisch communicatieadviseur met rivier-/kanaalprojecten of programma’s en/of projecten of programma’s waarin een combinatie van de IRM-thema’s een dominante rol speelden: waterveiligheid, scheepvaart, natuur, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, wonen, werken en recreatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met interne communicatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties

 1. Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.
 2. Verbinden: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden, diverse partijen op te zoeken en bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren. Je houdt van samenwerken, je bent in staat mensen te verbinden en contacten te versterken.
 3. Omgevingsbewust: Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke of andere omgevingsfactoren. Deze kennis benut je effectief voor je eigen functie of organisatie.
 4. Organisatiesensitiviteit: Je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie. Je houd niet alleen rekening met de formele en hiërarchische lijnen, maar je hebt ook een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen.
 5. Schriftelijke uitdrukkings vaardigheden: Je kunt ideeën en feiten in begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken. Je maakt daarbij gebruik van de voor dit doel bestemde schriftelijke communicatiemiddelen

Locatie

Arnhem

Publicatiedatum

25.01.2023

Publicatie eindigt

11.02.2023

Contactpersoon

Foeken

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.