Secretaris ROCOVF

Nieuw

Functie omschrijving

De belangen van de reizigers in het openbaar vervoer worden in Flevoland behartigd door het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Flevoland (ROCOVF). De voorzitter van dit overleg wordt ondersteund door een onafhankelijk secretaris die wordt ingehuurd door de provincie.

ROCOVF
In de Wet Personenvervoer is vastgelegd dat de provincie als concessieverlener en de vervoerbedrijven als concessiehouders, over een aantal onderwerpen advies vragen aan en overleggen met organisaties die de belangen van OV-reizigers behartigen. In het ROCOVF (Reizigersoverleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Flevoland) zijn ook in Flevoland verschillende reizigersbelangen vertegenwoordigd. Het gaat om de volgende belangengroepen:

 • Reizigersorganisaties;
 • Jongeren/studenten;
 • Ouderen;
 • Scholieren;
 • Mensen met een functiebeperking.

Het huidige ROCOVF telt op dit moment 5 leden die gemiddeld 5x per jaar vergaderen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Het secretariaat van het ROCOVF wordt gevoerd door een (externe) onafhankelijke secretaris die wordt ingehuurd op kosten van de provincie. De bijeenkomsten duren gemiddeld 2,5 uur per keer en vinden plaats in het provinciehuis te Lelystad op donderdagen van 14:30 – 17:00, doorgaans gedurende kantoortijd. Deze vergaderingen worden voorafgegaan door een korte voorbespreking (duur: 0,5 uur) van de agenda tussen de voorzitter, de secretaris, de provinciale contactpersoon en (ambtelijke) vertegenwoordigers van de concessieverleners.

Vervoerconcessies in Flevoland
De vervoersconcessies in de provincie Flevoland zijn als volgt georganiseerd:

 • Concessie stadsvervoer Lelystad uitgevoerd door Arriva waarvan de provincie Flevoland concessieverlener is. Deze concessie loopt tot eind 2023 waarna deze concessie opgaat in de concessie IJssel-Vecht;
 • Concessie stads- en streekvervoer Almere uitgevoerd door Keolis, een aan de gemeente Almere gedelegeerde concessie die loopt tot eind 2028;
 • Concessie IJsselmond uitgevoerd door OV Regio IJsselmond waarvan de provincie Flevoland de concessieverlener is. Deze concessie loopt tot eind 2023. Het beheer van deze concessie wordt uitgevoerd door OV Uitvoeringscluster Oost, een samenwerkingsverband van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Eind december 2023 gaat IJsselmond op in de concessie IJssel-Vecht
 • Concessie Airport Express gegund aan Arriva. Deze concessie omvat de Airport Express die tussen Lelystad Centrum en het vliegveld Lelystad gaat rijden wanneer het vliegveld geopend wordt.

Naast deze concessies is de provincie Flevoland opdrachtgever van Regiotaxi Flevoland. Verder maakt de Q-liner Emmeloord-Groningen deel uit van de Friese concessie Noord- en Zuidwest Fryslân en Schiermonnikoog.

Relevante ontwikkelingen
De provincie Flevoland werkt op het gebied van het OV en het OV-concessiebeheer nauw samen met de provincies Overijssel en Gelderland. Het hiervoor genoemde OV Uitvoeringscluster Oost is daar een uitvloeisel van. Een ander element dat is voortgekomen uit de samenwerking is de invoering van het ‘Tarievenhuis Oost’ per 1 juli 2017. Dit omvat een nieuwe tarievenstructuur met uniforme tariefproducten, deels concessiegrens overschrijdend, die van kracht is binnen de drie provincies. Vanuit de samenwerking van OV-Oost is de concessie IJssel-Vecht, een samenvoeging van de huidige noodconcessie IJssel-Vecht (Midden-Overijssel en de Veluwe) en de concessies IJsselmond en IJssel-Vecht gegund aan EBS voor de periode 2022 – 2035. De concessies Lelystad en IJsselmond worden vanaf eind 2023 toegevoegd aan de concessie IJssel-Vecht.

Ook de ROCOV’s in OV-Oost (ROCOV’s Overijssel, Gelderland en Flevoland) werken ook samen als ROCOV Oost en overleggen gemiddeld zo’n 5 keer per jaar. Het secretariaat en voorzitterschap wordt gerouleerd tussen de drie ROCOV’s, Flevoland was in 2022 aan de beurt.

Werkzaamheden

De secretaris heeft de volgende taken in het ROCOVF:

 • Het tijdig voorbereiden van de vergaderingen in overleg met de voorzitter: plannen van vergadering, uitvragen van agendapunten onder stakeholders, uitnodigen van deelnemers, agenda opstellen en verzenden van vergaderstukken
 • Jaarlijks uiterlijk 1 december, na afstemming met de voorzitter en provinciale contactpersoon, een werkplan opleveren en versturen naar de deelnemers van het ROCOVF-overleg. Het werkplan moet de volgende onderdelen bevatten: de vergaderdata, globale inhoud van de vergaderingen en deadlines voor het aanleveren van vergaderstukken etc.;
 • Het bijwonen van de reguliere ROCOVF-overleggen inclusief eventuele extra ROCOVF-overleggen;
 • Verslaglegging van de vergadering inclusief het opstellen en proactief bewaken van actielijsten. Een week na de vergadering levert de secretaris een eerste conceptversie op aan de voorzitter, binnen twee weken ontvangen de belanghebbenden het conceptverslag met de bijgewerkte actielijst.
 • Het onder de ROCOVF-leden verspreiden van eventuele tussentijdse informatie vanuit OV-autoriteiten en vervoerders of OV-gerelateerde informatie die van belang zijn voor de ROCOVF-leden om kennis van te nemen.
 • Uitnodigingen verspreiden naar ROCOVF-leden van externe bijeenkomsten of overleggen binnen OV-Oost en ROCOVF-leden aanmoedigen daarbij aanwezig te zijn.
 • Het opstellen van brieven, notities, adviezen waarin ook de achterliggende afwegingen van het ROCOVF beknopt worden weergegeven. De adviezen worden uiterlijk twee weken na het ROCOVF-overleg verstuurd naar de belanghebbenden;
 • Zorgdragen voor de afstemming tussen de betrokkenen bij het ROCOVF;
 • Het beheren van het jaarlijkse ROCOVF budget taken die daarbij horen zijn: de jaarlijkse declaraties van ROCOVF-leden verzamelen en aanleveren bij de provinciale contactpersoon maar ook het besteden van het beschikbare budget voor cursussen of andere activiteiten die positief bijdragen aan het functioneren van ROCOVF-leden;
 • Nieuwe en huidige ROCOVF-leden actief stimuleren om cursussen te volgen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun inbreng in het ROCOVF;
 • Zorgdragen voor een regelmatige terugkoppeling met de OV-autoriteiten (Provincie Flevoland en gemeente Almere) indien adviezen of andere ontwikkelingen binnen het ROCOVF daarom vragen;
 • Het onderhouden van contacten met het landelijke ROCOVF door waar nodig verzoeken vanuit het landelijke ROCOV binnen de gestelde termijnen te bespreken en reactie te geven;
 • Het vervullen van de taken van het secretariaat van het ROCOV Oost (samenwerking tussen de ROCOV’s van Flevoland, Gelderland en Overijssel) wanneer Flevoland aan de beurt is om deze taken te vervullen (één keer in de 3 jaar). Dit gaat dan om zo’n 5 overleggen per jaar.
 • De secretaris draagt zorgt voor een overdraagbaar emailadres (vorm van emailadres nader af te stemmen), beheert deze mailbox, houdt het archief op orde en gebruikt het emailadres in alle (externe) communicatie als secretaris van het ROCOVF.

Eisen ten aanzien van de uitvoering
Punten die aandacht vragen in de uitvoering van het secretariaat zijn de volgende:

 • Tijdige afstemming met de voorzitter en provinciale contactpersoon;
 • De kwaliteit van de aangeleverde stukken borgen door te controleren of de vraagstelling en inhoud voldoende zijn voor een zinvolle bespreking in het ROCOVF, met bijzondere aandacht voor de onderbouwing van de adviesaanvragen en voorstellen;
 • Het bewaken van de gemaakte afspraken met de partijen die zitting hebben in het ROCOVF;
 • De verschillende doelgroepen en de verschillende gebieden in Flevoland zijn nog niet optimaal vertegenwoordigd in het ROCOVF. Hierin verwachten we dat ook de secretaris een bijdrage levert door het zoeken van contact met organisaties die nog niet vertegenwoordigd zijn, binnengekomen vragen van geïnteresseerden te beantwoorden, voorstellen te doen om leden te werven, potentiële leden te enthousiasmeren en uit te nodigen om een ROCOVF-overleg bij te wonen (dit in overleg met de voorzitter en provinciale contactpersoon).
 • Het tijdig signaleren van openstaande acties, afspraken en daarop adequaat en proactief handelen;
 • Het formuleren van adviezen, volledig conform het besprokene in de vergadering en met datgene wat is vastgelegd in het vergaderverslag, zodat de concepten daarvan binnen een week kunnen worden voorgelegd aan de leden van het ROCOVF.
 • Het (overdraagbare) emailadres en het bijbehorende archief moet na het verlopen van de overeenkomst verplicht worden overgedragen worden aan de opvolgende secretaris.

Voor de mogelijke verlenging in het jaar 2025 geldt, dat de opdracht wordt uitgebreid naar 7 uur per week. Dit heeft te maken met aanvullende werkzaamheden voor het Secretariaat ROCOVF Oost.
NB: Dit geldt alleen voor 2025!!

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
 • Beschikbaar voor minimaal 4 uur per week vanaf 15 januari 2023;
 • De werkzaamheden (het bijwonen van ROCOVF-overleggen) vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad, een en ander afhankelijk van de richtlijnen vanuit het RIVM;
 • Aanwezig op in ieder geval: donderdag;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-Middelen wordt verstaan laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token beschikbaar. Een flexwerkplek op het provinciehuis is beschikbaar.
 • Aantoonbare werkervaring en kennis over het werkveld van het OV (benoem dit duidelijk in het cv.)
 • Aantoonbare werkervaring met beleidsmatige en bestuurlijke processen binnen lokale of regionale overheden (benoem dit duidelijk in het cv.)
 • 1Aantoonbaar netwerk binnen het werkveld van het OV (benoem dit duidelijk in het cv.)
 • Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van secretariële ondersteuning

Competenties

 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Je hebt goede vaardigheden in structureren en plannen;
 • Je hebt affiniteit met het openbaar vervoer;
 • Je kunt ROCOVF-leden op een positieve manier stimuleren om hun kennis over het OV te verrijken;
 • Je hebt een proactieve en flexibele houding;
 • Je bent leergierig en nieuwsgierig.

Extra info

 • Duur 24
 • Optie tot verlenging 2 maal 12 maanden
 • Uren per week 4
 • Start 15 januari 2023

Locatie

Lelystad

Publicatiedatum

18.11.2022

Publicatie eindigt

26.11.2022

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.