Strategisch adviseur Markt & Inkoop (grond- weg en waterbouw of Civiel recht)

Nieuw

Functie omschrijving

De opdrachtgever van deze uitvraag is het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam (IB). Er wordt een adviseur gezocht die zorg kan dragen voor werkzaamheden die samenhangen met de voorbereiding en uitvoering van de inkoop van diensten, werken en leveringen binnen het fysieke domein van Amsterdam en het adviseren over en eventueel managen van de hiermee samenhangende (deel)organisatie. In eerste instantie betreft het werkzaamheden voor het programma Bruggen en Kademuren (PBK). De opdracht kan worden uitgebreid naar vergelijkbare werkzaamheden voor andere projecten binnen de gemeente Amsterdam.

Programma Bruggen en Kademuren (PBK)
De opgave om de bruggen en kademuren in Amsterdam te herstellen is fors. Tot de scope van het Programma Bruggen en Kademuren (PBK) behoren 200 km gefundeerde kademuren en 850 verkeersbruggen. Er is sprake van grootschalig achterstallig onderhoud en op onderdelen van het areaal van onveiligheid indien de belasting van verkeer en gebruik van bruggen en kademuren niet wordt beperkt. Deze opgave raakt de stad in al haar vezels.

Binnen deze scope heeft het programma de taak om de constructies te onderzoeken, veilig te houden en te vernieuwen waar nodig, met grote aandacht voor bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad. Het dagelijks en groot onderhoud aan deze objecten blijft een taak die wordt uitgevoerd door de beheerorganisaties van Verkeer en Openbare Ruimte en Stadswerken.

De missie van PBK luidt: "Een functionerende stad met veilige en toekomstbestendige bruggen en kademuren voor huidige en volgende generaties."

Team Markt en Inkoop (Team M&I)
Binnen PBK is het Team Markt & Inkoop belast met het tot stand brengen, organiseren en borgen van de programma brede aspecten ten aanzien van het thema markt en inkoop. Waaronder het formuleren en inrichten van beleid, een overall marktstrategie, processen, governance, organisatie en de begeleiding van de onderliggende (onderzoeks)projecten op gebied van het thema markt en inkoop. Meer informatie over het programma is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bruggen-kademuren/

Werkzaamheden

Voor het Programma Bruggen en Kademuren (PBK) zoeken wij een Strategisch adviseur Markt en Inkoop (M&I) ter versterking van Team M&I.
De werkzaamheden van deze adviseur hangen samen met de taken van Team M&I. Deze werkzaamheden kunnen in beginsel de onderstaande werkzaamheden omvatten:
 1. Het coachen en/of managen van (sub)team(s) binnen PBK of een contractmanagementteam van een onderliggend project.
 1. Het inrichten en begeleiden van processen benodigd voor de organisatie van het PBK op gebied van markt en inkoop en/of het adviseren over inkoop, in samenspraak met de opdrachtgever, gebruikers en/of stakeholders:
a) Het definiëren van de inkoopbehoefte;
b) Het voorbereiden en uitvoeren van pre-tender communicatie met de markt, waaronder marktconsultaties;
b) Het voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen;
c) Het borgen van en rapporteren over voortgang, kwaliteit en draagvlak binnen de bovengenoemde processen.

 1. Het (al dan niet in teamverband) zelf opstellen van onder meer/eventueel:
a) Markt- en inkoopstrategieën;
b) Marktconsultatiedocumentatie;
c) Overeenkomsten;
d) Procesdocumenten benodigd voor en tijdens de aanbestedingsprocedure;
e) De documenten benodigd voor opdrachtverlening en contractmanagement (plannen).
 1. Het opstellen en afstemmen van samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente Amsterdam en andere overheden.

Gezien de behoefte binnen PBK verwachten wij de adviseur in eerste instantie met één of meer van de onderstaande opgaven te belasten:
 1. Het begeleiden van het team dat momenteel de inkoop van een samenwerkingsovereenkomst voor ingenieursdiensten (SOK) voor het gehele programma aan het voorbereiden is.
 2. Projectleider voor de ontwikkeling en implementatie van een programma breed aansturingsmodel voor deze SOK waar verschillende projectleiders uit verschillende onderdelen van het PBK na gunning gebruik van zullen maken.
 3. Het adviseren van de directie ten aanzien van ontwikkeling van een 'bruggenfabriek' die de gemeente in staat stelt om een schaalsprong te maken in de vernieuwing van bruggen in de stad.
 4. Strategisch adviseur van de teamleider M&I en de programmadirectie op het gebied van de positionering en doorontwikkeling van Team M&I binnen het programma en ten opzichte van de overige gemeentelijke organisaties zoals Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) en het ingenieursbureau van Amsterdam (IB).

De opdrachtgever(s)

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Functie eisen

 • één van de onderstaande opleidingen afgerond:
  • Wo opleiding in de grond- weg en waterbouw (GWW), aangevuld met cursussen op het gebied van inkoop/aanbesteden of;
  • Juridische wo opleiding civiel recht
 • in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar kennis- en ervaring opgedaan met:
  • Aanbestedings- en bouwrecht;
  • UAV, UAV-gc en De Nieuwe Regeling (DNR);
 • Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).
 • In de laatste 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als inkoopadviseur/contractmanager:
  • In de infra/GWW
  • In een programma (in plaats van alleen in separate projecten).
 • In de laatste 5 jaar ervaring met het zelf opstellen van:
  • Inkoopstrategieën;
  • Raamovereenkomsten en overeenkomsten voor diensten en werken;
  • Samenwerkingsovereenkomsten tussen publieke partijen;
  • Procesdocumenten benodigd voor de aanbestedingsprocedure.
 • in de laatste 5 jaar, minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het adviseren over:
  • Het in overleg met opdrachtgever en stakeholders definiëren van de inkoopbehoefte en voor de inkoop relevante randvoorwaarden;
  • Een aantal in de GWW gebruikelijke contractvormen, waarvan tenminste UAVgc-contracten, dienstencontracten en raamovereenkomsten;
  • Een aantal in de GWW gebruikelijke aanbestedingsvormen, waarvan tenminste de Europese niet-openbare procedure en de concurrentiegerichte dialoog;
  • Processen en organisatie met betrekking tot markt en inkoop binnen een programma.
 • in de laatste 3 jaar, minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met management en managementadvies:
  • Het managen van een team bestaande uit tenminste 5 personen;
  • Het adviseren van het managementteam van een middelgrote of grote organisatie, project of programma (> 75 medewerkers) over markt en inkoop en de hiermee samenhangende organisatorische aspecten

Extra info

• Startdatum: juni 2020
• Einddatum: juni 2025, in verband met het 5 jarige programma Bruggen en Kademuren
• Werklocatie: Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, Wibautstraat 22 of een andere locatie in of in de buurt van het centrum van Amsterdam.
• Aantal fte: Maximaal 2
• Aantal uren per week: 36u per kandidaat
• Optie tot verlenging: Geen optie tot verlenging

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

22.05.2020

Publicatie eindigt

03.06.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.