Specialist ruimtelijke ordening

Nieuw

Functie omschrijving

Wij zoeken een medewerker die zelfstandig principeverzoeken voor ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplanprocedures kan begeleiden. Het behandelen van principeverzoeken houdt in het beoordelen of een gevraagde ruimtelijke ontwikkeling mogelijk en wenselijk is. Je maakt deze beoordeling aan de hand van gemeentelijk en provinciaal beleid en formuleert zo nodig voorwaarden waaraan een ontwikkeling moet voldoen. Je betrekt bij de beoordeling en afweging je vakinhoudelijke collega’s. Je hebt daarbij oog voor ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing. Uiteindelijk maak je een integraal advies voor het college van B&W.

Bestemmingsplannen worden door een extern bureau opgesteld. De plannen hebben betrekking op kleinschalige ontwikkelingen, bijvoorbeeld een appartementencomplex of ruimte voor ruimte regeling. Jij zorgt voor de algehele coördinatie van de procedure. Daarvoor heb je intern contact met de vakinhoudelijke collega’s en verantwoordelijk wethouder. Extern ben je het aanspreekpunt voor de initiatiefnemer, (onderzoeks)bureau’s en andere overheden. Je beoordeelt het plan en zorgt dat het nodige onderzoek worden gedaan en getoetst door je vakinhoudelijke collega’s. Je maakt college- en raadsvoorstellen voor plannen en zorgt voor publicaties. Je inventariseert bij principeverzoeken en planologische procedures alle sectorale aspecten zoals milieu, duurzaamheid, bodem, erfgoed, archeologie, water en verkeer. Je voert overleg met de indiener van het verzoek en maakt uiteindelijk een integraal collegevoorstel.

Werkzaamheden

 • Je behandelt principeverzoeken voor ruimtelijke ontwikkelingen;
 • Jij bent verantwoordelijk voor planologische procedures, met name bestemmingsplannen;
 • Je bent het aanspreekpunt voor initiatiefnemers, inwoners, bedrijven en overheidsorganisatie;
 • Je voert overleg met belanghebbenden en organiseert waar nodig informatiebijeenkomsten;
 • Je denkt in mogelijkheden mee met initiatiefnemers, signaleert kansen en stimuleert initiatiefnemers dit ook op te nemen in de plannen;
 • Je stemt de plannen af met (in zoverre relevant) andere bevoegde gezagen (zoals de provincie, hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, omgevingsdienst en buurgemeenten) en andere adviserende partijen;
 • Je beoordeelt (in zoverre relevant) in samenwerking met collega’s op gebied van duurzaamheid, bodem, natuur, archeologie, cultuurhistorie, recreatie, milieu, economie, landschap de bestemmingsplannen en principeverzoeken;
 • Je bespreekt conceptstukken ter besluitvorming voor met de wethouder en brengt hem (indien noodzakelijk) op de hoogte van de stand van zaken;
 • Je schrijft de college- en raadsvoorstellen;
 • Je stelt een anterieure overeenkomst op waarin planschade en verplichtingen tot nakomen van andere voorwaarden (bijvoorbeeld landschappelijke inpassing) zijn opgenomen;
 • Je stelt een nota van zienswijzen op waarbij je een reactie voorbereid op de zienswijzen voor het college.

De opdrachtgever(s)

De gemeente Wijk bij Duurstede is een ambitieuze organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers. Wij doen ons werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor verantwoordelijkheid en eigen initiatief van medewerkers. De 20 medewerkers van team Leefomgeving (LFO) houden zich bezig met het ruimtelijk domein. Missie van LFO is het bevorderen van een gezonde, veilige, duurzame en mooie leefomgeving voor onze inwoners. De gemeente heeft grote cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, die we willen behouden en als inspiratie gebruiken voor nieuwe ruimtelijke opgaven voor wonen en werken. LFO is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, milieu, duurzaamheid, verkeer, natuur en landschap, archeologie en monumenten.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring binnen de ruimtelijke ordening bij een gemeente;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen de ruimtelijke ordening
 • Aantoonbare kennis van de Wro en de Wabo
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het begeleiding van planologische procedures en het beoordelen en toetsen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

Competenties

 • Je bent nauwgezet, werkt planmatig en gestructureerd;
 • Je bent in staat een afweging te maken tussen verschillende belangen en kan die afweging helder verwoorden;
 • Je bent een verbinder die creatief meedenkt met belanghebbenden over kansen, mogelijkheden en oplossingen;
 • Je hebt overtuigingskracht, staat stevig in je schoenen en kunt jezelf goed uitdrukken, zowel verbaal als schriftelijk;
 • Je bent een prettige en doortastende gesprekspartner voor inwoners, ondernemers, collega’s en bestuur;
 • Je hebt een eigen visie op ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit.

Extra info

 • Duur 10 maanden
 • Optie tot verlenging 1 maal 6 maanden
 • Uren per week 16
 • Start tussen 15-02 en 01-03-2021

Locatie

Wijk bij Duurstede

Opdrachtgever

Wijk bij Duurstede gemeente

Publicatiedatum

22.01.2021

Publicatie eindigt

26.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.