Projectleider transformatieopgaven Ede-Centrum

Nieuw

Functie omschrijving

Projectcontext Levendig Centrum

De gemeente Ede werkt samen met partijen aan een aantrekkelijker binnenstad. Hiervoor is het programma Levendig Centrum opgezet. In 2016 heeft de gemeenteraad de lange termijn visie “Het verhaal van Ede centrum – de koers naar 2030” vastgesteld. Op basis daarvan zijn in 2018 een nieuw bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en projectenplan voor verkeer en ruimte vastgesteld.

Hoofddoel van het programma is dat Edenaren weer van Ede centrum gaan houden, er prettig kunnen verblijven en wonen en er positiever over praten. Het programma Levendig centrum bestaat uit ruim 40 activiteiten van diverse aard en omvang, zoals herinrichting en vergroening van straten en pleinen, professionalisering van Binnenstadsmanagement, marketing en promotie, organisatie van evenementen, projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, energietransitie etc.

In de lange termijn visie staat beschreven dat het centrum kleiner en compacter gaat worden. Om die ontwikkeling te kunnen beheersen is een nieuwe kaart van Ede centrum getekend. Hierin is een kerngebied (rood) getekend, met omliggende sfeergebieden. Deze hebben elk hun eigen sfeer en karakter. Het doel van deze verkleuring is om ervoor te zorgen dat Ede ook in de toekomst een veelzijdig en aantrekkelijk centrum behoudt.

Het winkellandschap verandert snel. De vraag naar fysieke winkelmeters neemt af door veranderend en online consumentengedrag. Ook het plafond van de groei in horeca lijkt bereikt. Leegstand neemt toe. Dat is niet nieuw, maar door Corona versnelt de trend en neemt de urgentie toe. We zien de onwenselijke ontwikkeling dat verspreid over het centrum locaties leeg staan.

De transformatie van leegstaande winkelmeters naar andere functies is onvermijdelijk. Door een gecombineerde strategie van verleiden en dwingen streven we ernaar dat de leegstand “naar de buitenranden van het centrum wordt geduwd”. Zo ontstaan gebieden met kansen om leegstaand vastgoed te transformeren naar met name ‘Wonen’. Het mes snijdt dan aan twee kanten:

 • Het aanbod van centrumfuncties bij elkaar is gewaarborgd;
 • Het economische draagvlak voor de voorziening wordt groter door toename van bewoners.

Projectopgave

Sindsdien een aantal jaren hebben we de bovenstaande boodschap breed verkondigd. Dit heeft geleid tot daadwerkelijke actie. De gemeente heeft zelf het bestemmingsplan aangepast. Maar belangrijker is dat in hoog tempo het aantal initiatieven voor transformatie van winkellocaties in en om Ede centrum toeneemt. Inmiddels zijn er ruim 35 locaties waar ideeën c.q. concrete initiatieven voor transformatie / woningbouw spelen. Indien al deze initiatieven worden gerealiseerd levert dit in de komende 5 jaar tussen 500 en 600 nieuwe wooneenheden op en het opheffen van ca. 19.000 m2 aan (leegstaand) winkelvloeroppervlak.

Ruim 35 locaties betekent ruim 35 opgaves, waar woonkwaliteit (geluid, daglicht etc) en bereikbaarheid (parkeren, fietsenstalling etc) niet zonder meer vanzelfsprekend zijn. Vaak liggen de locaties langs een hoofdontsluitingsweg, spoor of juist binnen de centrumafsluiting. Soms ontbreekt ook specifiek beleid (geluid, parkeren) en moet maatwerk worden geleverd. Dit vraagt om veel overleg, met initiatiefnemers, maar ook intern met adviseurs, beleidsmedewerkers en ontwerpers. De hoeveelheid werk dat hieruit voorkomt neemt snel toe. Daarnaast is er behoefte aan coördinatie en overzicht. Tussen de gemeentelijke afdelingen, maar ook met externe partijen zoals de provincie, de omgevingsdienst, maar ook bijvoorbeeld met aanbieders van vormen van wonen en zorg.

Het specifieke van de opgave is, dat het initiatief (meestal) bij de vastgoedeigenaren ligt. De gemeente heeft geen of nauwelijks grondposities in het centrum en is volgend; wij bepalen niet het tempo en de volgorde, maar als we hier niet op inspelen “overkomt het ons”. De gemeentelijke rol is dus stimulerend, kaderstellend, coördinerend, toetsend en faciliterend.

Al met al een complexe en uitdagende opgave, zeker gezien het belang van de ontwikkelingen voor de toekomst van het centrum, de hoeveelheid initiatieven en de dynamische omgeving.

Werkzaamheden

De verantwoordelijkheden van de projectleider omvat het brede scala aan projectmanagement, dus o.a.:

 • het projectmatig aansturen van het interne projectteam (en haar vakdisciplines), zodat plannen tijdig getoetst en geadviseerd worden, contracten gesloten worden, voortgang geboekt wordt op de projecten.
 • contactpersoon voor de diverse initiatiefnemers van de transformatieprojecten.
 • projectbeheersing op de diverse projecten op basis van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en risico.
 • projectbeheersing op de totale portefeuille van transformatieopgaven in het centrum.
 • afstemming met ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers.
 • opstellen van voortgangsrapportages.
 • opstellen van documenten t.b.v. politieke besluitvorming.
 • communicatie/participatie met diverse stakeholders.

Omschrijving kandiaat

 • Minimaal afgeronde opleiding op HBO-niveau (op CV aantoonbaar)
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met project- en procesmanagement in de rol van projectleider binnen complexe stedelijke projecten (op CV aantoonbaar)
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een gemeentelijke projectorganisatie (op CV aantoonbaar)
 • Aantoonbare ervaring op gebiedsontwikkeling met gemengde functies: wonen, vastgoed, detailhandel.
 • Aantoonbare ervaring binnen stedelijke transformatieopgaven.
 • Afgeronde opleiding op kennisvelden: bouwkunde / stedenbouw, vastgoedmanagement en / of planologie.

Competenties

 • Aanspreekbaar, proactief, integer, nauwkeurig, kostenbewust en verbindend.
 • Communicatief zeer sterk, in staat met een zeer divers palet aan stakeholders op verschillende niveaus te schakelen. Zowel mondeling als schriftelijk.
 • Samenwerken in teamverband; bijdrage aan een gezamenlijk resultaat.
 • Beoordeelt problematieken vanuit verschillende invalshoeken, maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, weegt gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af en komt tot realistische beoordelingen en adviezen.

Extra info

Startdatum
01-02-2021
Einddatum
31-12-2021
Optie tot verlenging
Ja, jaarlijks
Uren per week
16 uur per week

Locatie

Ede

Opdrachtgever

Ede gemeente

Publicatiedatum

23.12.2020

Publicatie eindigt

15.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.