Programmaleider innovatieve, circulaire bruggen

Nieuw

Functie omschrijving

De komende jaren zijn tienduizenden bruggen, tunnels en viaducten in Nederland aan vervanging of renovatie toe. Dat is niet alleen een enorme investering, er dreigt ook onvoldoende ontwerp- en bouwcapaciteit te zijn om dit allemaal in betrekkelijk korte termijn uit te voeren. Bovendien worden tegenwoordig andere eisen gesteld dan voorheen. Naast functionaliteit zijn ook levenscycluskosten en circulariteit relevante criteria. Daartoe is (nog) onvoldoende kennis en moeten nog aanvullende competenties en data ontwikkeld worden. Voor wegbeheerders betekent dit dat de beheersbaarheid van het onderhoudsbudget onder druk komt te staan. De financiële consequenties zijn groot (voor gemeenten, provincies en het Rijk) maar het betekent ook een enorme opgave voor de betrokken bouwbedrijven. In co-creatie met betrokken en geïnteresseerden partijen wordt gewerkt aan deze opgave.

De noodzaak en urgentie van de vervangingsopgave zijn echter zo groot dat een versnelling in het proces van idee/experiment naar daadwerkelijke innovatie gewenst is. Van een daadwerkelijke innovatie is pas sprake als er ten aanzien van het concept, het ontwerp, de realisatie en de exploitatie kan worden opgeschaald. Dat raakt daarmee de vraagstukken omtrent de functies die aan een brug worden toegekend, de voorspelbaarheid van het gedrag, de wijze van productie, materialisatie en de verdere levenscyclus.

De Floriade-opgave, waar ook innovatieve kunstwerken worden gevraagd, biedt de mogelijkheid om de vraagstelling van de opdrachtgever uit te werken in meerdere oplossingsrichtingen. Op het waterrijke Floriade terrein komen verschillende bruggen. De realisatie van in ieder geval twee van deze bruggen, de zogenoemde “Beverbrug” en de “Rondje Weerwaterbrug”, neemt het Floriade Bruggen Team, bestaande uit medewerkers van de gemeente Almere en van de provincie Flevoland, op zich. Dit wordt uitgevraagd middels een innovatieve aanbesteding in de vorm van een “challenge’.

In deze challenge strijden 3 multidisciplinaire teams om de winnende ontwerpen. De teams onderzoeken op alle mogelijke thema’s, zoals materialisering, aanbesteding, ontwerp, onderhoud en beheer, circulair, samenwerking en businessmodel, tijdens de opdrachtverlening-, ontwerp,- realisatie- en beheerfase hoe er innovaties gerealiseerd kunnen worden. Daar het realiseren van innovatie, circulaire bruggen in een complexe omgeving als de Floriade met een enorme tijdsdruk een doordachte planning en bewaking van logistiek en kosten van alle aspecten in het gebied rondom de 2 bruggen vergt, zal alle relevante informatie op het juiste moment gedeeld moeten kunnen worden. Dit moet op een gecontroleerde wijze op verschillende niveaus gedaan kunnen worden. Hierdoor kunnen projectdeelnemers meer controle hebben over de uitvoering, planning en de kosten.

Hiervoor is een systeem gekozen (een gemeenschappelijke dataomgeving) dat ons in staat stelt om met de betrokkenen over alle aspecten van het project gecontroleerd te communiceren, aan te vullen, te verifiëren, te volgen of vragen te stellen. Dit moet zowel mogelijk zijn in de ontwikkelings- en ontwerpfase als in de uitvoerings- en beheerfase, tijdens en (evt) na de Floriade 2022. Hierbij wordt uitgegaan van de laatste stand van de (digitale) techniek, zodat we in staat zijn reeds bestaande innovaties te accelereren.

We willen niet alleen dat innovaties in Flevoland worden uitgeprobeerd, we willen ook dat daarbij Flevolandse bedrijven, onderwijs en wetenschap worden betrokken: het project innovatieve, circulaire bruggen stageplek en afstudeerproject en als vergroting van de aantrekkelijkheid van onderwijs in Flevoland en de positie van de regio als innovatie hub voor bruggen. Het wordt onderdeel van het project om deze kansen te benutten en om dit te realiseren is de Bruggencampus Floriade/Flevoland (hierna de Bruggencampus) opgericht.

De Bruggencampus is bedoeld om deze data en opgedane kennis te geborgen en te delen, zodat geleerd kan worden en opgedane kennis rondom innovaties opgeschaald kunnen worden naar de rest van Nederland.

Gaandeweg het in 2018 gestarte proces groeit de belangstelling in de vakwereld voor wat wij aan het doen zijn. Dit betreft zowel het hergebruik van materialen in bruggenbouw als het aan de voorkant circulair ontwerpen van bruggen.

De Bruggencampus zal onderzoeken doen en in de praktijk beproeven aan de hand van de volgende concepten:

1. Nieuwe innovatieve, circulaire bruggen (Rondje Weerwaterbrug en de Beverbrug en de overige Floriade bruggen die door de ontwikkelcombinatie Amvest/DuraVermeer (OCAD) worden ontwikkeld);

2. Optie: Tweede leven bruggen (bruggen die in oorsprong niet zijn ontworpen en gerealiseerd om dan wel hergebruikt te worden of een tweede leven te krijgen) en bestaande circulaire bruggen (bruggen die wel in oorsprong zijn ontworpen en gerealiseerd om dan wel hergebruikt te worden of een tweede leven te krijgen).

Hierbij komen veel data op gebied van materialen en producten, monitoring/sensoring, planning, milieu impact, levensduur, beheer kosten, businesscases etc. aan de orde. Allemaal data die binnen de Bruggencampus vastgelegd moeten worden, maar ook uitgewissel en aangepast moet op basis van nieuwe inzichten of aangepaste planningen. De data moet door meerdere mensen tegelijk gebruikt kunnen worden. Daarmee is een Gemeenschappelijke Data Omgeving (GDO) een cruciale omgeving en hulpmiddel om de gewenste innovaties te kunnen realiseren en daarmee ook het kloppend hart van de Bruggencmpus.

Werkzaamheden

De inhuur van een gemeenschappelijke programmaleider (provincie Flevoland en gemeente Almere) ten behoeve van:

 • Het aansturen van het aanbesteden en ontwerpen en realiseren van de twee genoemde bruggen (brug 2 Beverbrug, brug 4 Rondje Weerwaterbrug) op het Floriadeterrein.
 • Het daar omheen ontwikkelen van de Bruggencampus en gemeenschappelijke dataomgeving die de opgedane ervaringen met de twee Floriade bruggen borgt en uitwisseling mogelijk maakt binnen de bredere ontwikkeling van de Floriade.
 • Het aan de Bruggencampus verbinden van andere partijen en invulling geven aan de Bruggencampus.
 • Verdere ontwikkeling van activiteiten en bijbehorende financiering binnen de Bruggencampus richting de Floriade in 2022 tot een door de markt gedragen initiatief.
 • Bijdragen het aan het organiseren van (inter)nationale evenementen/congressen op dit thema.
 • Het adviseren over organisatie, vorm en inhoud van de Bruggencampus voor onderzoek en uitvoering in de praktijk van tweede leven bruggen en circulaire bruggen in Nederland en het borgen en uitwisselen van data binnen de Bruggencampus middels de gemeenschappelijke dataomgeving.

Functie eisen

 • Minimaal beschikbaar voor 2 dagen per week tot en met oktober 2022;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren
 • Aantoonbare werkervaring als programmaleider in duurzame/circulaire gebiedsontwikkeling
 • Aantoonbare werkervaring in processen als programmaleider rond het verwaarden van stedelijke reststromen tot grondstoffen tot nieuwe producten
 • Aantoonbare werkervaring met circulaire verdienmodelle
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van informatiesystemen
 • Aantoonbare werkervaring op het sluiten van ketens /ketensamenwerking
 • Aantoonbare werkervaring met innovatieve aanbestedingsvormen

Competenties

 • In staat zijn om de toegevoegde waarde van dit project te duiden en uit te dragen in het kader van het nationale vervangingsvraagstuk voor bruggen.
 • kennis hebben van en ervaring hebben met levenscyclusanalyse.
 • In staat zijn het om sturing te geven aan een interdisciplinair team met medewerkers vanuit verschillende overheden en bedrijven.
 • Een uitgebreid netwerk hebben op gebied van circulaire economie.
 • In staat zijn de Bruggencampus qua organisatie, vorm en inhoud ontwikkelen tot een door de markt gezamenlijk gedragen leeromgeving van nationale betekenis en Floriade en Flevoland op de kaart te zetten als de praktijk gerichte innovatie hub voor bruggen.
 • Een uitgebreid netwerk hebben op gebied van circulaire economie.
 • Vloeiend Nederlands spreken en schrijven.
 • Minimaal een HBO-werk- en denkniveau hebben.

Extra info

 • Aanvang: zsm
 • Duur: tot en met oktober 2022
 • Optie tot verlenging: nee
 • Uren per week 16 uur

Locatie

Lelystad

Opdrachtgever

Provincie Flevoland

Publicatiedatum

13.08.2019

Publicatie eindigt

18.08.2019

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.