Ondersteuning Bescherming Hamster 2021 - 2022

Nieuw

Functie omschrijving

Al geruime tijd zijn de provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van de actieve soortenbescherming, waarbij het accent ligt op soorten die in Europa sterk bedreigd zijn en als zodanig een strikte bescherming genieten. Een van deze soorten is de hamster, die opgenomen is in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn van de Europese Unie is bedoeld om de biodiversiteit in stand te houden door de wilde flora en fauna en hun habitats te beschermen. Daartoe moeten de lidstaten speciale beschermingsgebieden (Habitatrichtlijngebieden) inrichten en bepaalde planten- en diersoorten en habitats beschermen. Als cultuurvolger komt een groot deel van de hamsterpopulatie in agrarisch gebied voor. Hierdoor is het agrarisch natuurbeheer (ANLb) een belangrijk instrument om de bescherming van de hamster uit te voeren. Daarnaast wordt er ongeveer 185 ha voormalige landbouwgrond als hamsterreservaat beheerd. Ondanks jarenlange inspanningen, om een duurzame op zich zelf staande populatie op te bouwen, is dat nog niet gelukt. Inmiddels is duidelijk dat het huidige areaal agrarisch natuurbeheer daarvoor te kort schiet. Een verdubbeling is 2 daarbij noodzakelijk. Gezien de beperkte financiële middelen kan een dergelijke toename van het areaal agarisch hamsterbeheer alleen toenemen als de beheerkosten omlaag gaan. Daartoe heeft de Provincie Limburg samen met het ministerie van Economische Zaken tussen 2015 en 2018 het project “Hamster op eigen benen” (HOEB) uitgevoerd om dergelijke goedkopere pakketten te ontwikkelen. Deze nieuwe wijze van hamsterbeheer die hieruit is ontwikkeld wordt momenteel in de praktijk toegepast. Het ANLb wordt door het agrarisch natuurcollectief Natuurrijk Limburg uitgevoerd. Het beheer van de hamsterreservaten valt onder de verantwoordelijkheid van de natuurbeherende instanties Limburgs landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer (de zgn, TBO’s).

Werkzaamheden

Hoewel er reeds veel ervaring en kennis zit bij Natuurrijk Limburg en de TBO’s is het van groot belang dat deze partijen bij moeilijke beheerkwesties te rade kunnen gaan bij een specialist. De kandidaat die we zoek is een dergelijke hamster beheer specialist.

Een tweede belangrijke onderdeel van de werkzaamheden s het uitvoeren van zelfstandig ecologische onderzoek naar de hamster met als doel factoren te ontdekken die nodig zijn om de overleving van de hamster in het wild te verbeteren. Zo blijkt dat de reproductie en overleving nog onvoldoende is voor een duurzame situatie. Van de kandidaat wordt vervolgens gevraagd de onderzoeksresultaten waar mogelijk te implanteren in het hamsterbeheer.

De Provincie Limburg heeft aan Gaia Park in Kerkrade de opdracht verleend om in gevangenschap hamsters te fokken, met als doel de gefokte hamsters in het wild uit te zetten om de populatie te versterken. De kandidaat begeleid het uitzetten van de hamsters, door de juiste percelen en het juiste moment van uitzetten te bepalen. Overleg met de betrokken instanties als de opdrachtgever, Gaia Zoo, de Zoogdiervereniging en het ministerie van LNV is hierbij van belang.\\

De kandidaat wordt gevraagd om mee te werken aan de jaarlijkse inventarisatie van de hamsterburchten in Limburg. De Provincie Limburg voert in eigen beheer deze inventarisatie uit, maar van de kandidaat wordt verwacht dat hij met de betrokken hamster-karteerders overlegt en samen werkafspraken over de inventarisatie maken. Ook zal de kandidaat de zelfstandig gevonden hamsterburchten moeten noteren en zorgen dat deze worden opgenomen in de jaarlijks op te stellen burchtendatabase. Aan het eind van het seizoen bundelt de kandidaat alle beschikbare burchtgegevens tot één definitieve dataset en stelt deze aan de opdrachtgever beschikbaar (Excel tabel). De wijze waarop deze dataset opgebouwd dient te worden, wordt door de opdrachtgever vooraf aan de kandidaat medegedeeld. Een separate rapportage van de inspanningen van de kandidaat zal niet worden verlangd.

Wel wordt verwacht dat de kandidaat medewerking verleend aan rapportages in zake de bescherming van de hamster. In de voorgenomen kwartaalgesprekken met de kandidaat dient de voortgang van de opdracht te worden besproken met het aanspreekpunt van de Provincie.

De kandidaat zal worden begeleid door de provinciale trekker van het hamsterdossier de heer B. van Noorden. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de kandidaat en zal ook de kwartaalgesprekken bijwonen

Functie eisen

  • Beschikt over een afgeronde HBO opleiding in de ecologie of de zoölogische analyse;
  • beschikt over aantoonbare aanvaring met ecologisch onderzoek aan de hamster;
  • beschikt over aantoonbare ervaring met het opstellen en afsluiten van pakketten voor agrarisch hamsterbeheer;
  • beheerst de Nederlandse taal, zowel in geschreven als gesproken vorm, uitstekend. Daarnaast beheerst hij Duits zodanig dat hij hiermee onderhandelingen probleemloos kan voeren en de resultaten van het onderzoek goed kan overbrengen. Voorts moet de kandidaat zich mondeling in het Engels goed kunnen uitdrukken;
  • een teamspeler in hart en nieren en beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen;
  • Veldonderzoek aan de hamster. Kandidaat is hiervoor vertrouwd met telemetrisch onderzoek, het opsporen en determineren van hamsterburchten en het rapporteren (schriftelijk en mondeling) hierover.
  • Landbouwregelingen, zoals het GLB, de Europese vergroeningseisen, de mestregelgeving voor de akkerbouw en de Limburgse erosieverordening.
  • Teeltplannen van de Zuid-Limburgse akkerbouwers.
  • Het voeren van keukentafelgesprekken met agrariërs die hamsterbeheer uit voeren.
  • aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan bij een wetenschappelijke instelling of ecologisch adviesbureau dat ecologische onderzoek aan hamsters uitvoert.

Extra info

Zowel adviseren als onderzoek doen naar de hamster, gedurende 20 uur per week over een periode van 2 jaar. De overeenkomst start derhalve op 1 februari 2021 en eindigt op 1 februari 2023. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot een éénmalige verlenging van 12 maanden. Deze optie is éénzijdig af te roepen door de provincie Limburg. Indien dit van toepassing is eindigt de overeenkomst definitief op 1 februari 2024.

Locatie

Maastricht

Opdrachtgever

Limburg provincie

Publicatiedatum

26.12.2020

Publicatie eindigt

23.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.