Meliorator/Grondstromencoördinator

Nieuw

Functie omschrijving

De provincie Gelderland wordt leadpartner voor het uitvoeren van het project LIFE CO2SAND. Dit project demonstreert het gebruik van klei die vrijkomt bij ruimtelijke ingrepen voor het verminderen van droogtegevoeligheid van zandgronden. Dat maakt deze gronden robuuster voor de gevolgen van klimaatverandering. Ook kunnen zij extra koolstof in de bodem opslaan. Tegelijkertijd zorgen we er zo voor dat vrijkomende klei een hoogwaardige nieuwe bestemming krijgt, passend in een circulaire economie.

Het project werkt met demonstratievelden bij 5 boerderijen. De ambitie is met deze demonstraties boeren, ruimtelijke ontwikkelaars en ketenspelers zodanig te enthousiasmeren dat zij aan het eind van het project 700 ha droge zandgrond klimaatrobuust gemaakt hebben.

Het project wordt georganiseerd vanuit het programma bodem en ondergrond en wordt aangestuurd door een provinciale projectleider. Het project loopt vanaf juli 2021 t/m medio juli 2027.

Om Gelderse grondstromen voor dit doel te bestemmen zoeken wij een meliorator/grondstromencoördinator die de provincie ondersteunt met het verder uitrollen van het principe "klei in zand" conform de doelen van het LIFE project.

De volgende werkzaamheden komen hierbij voor:

 • Opstellen van een draaiboek voor het inrichten van de proefvelden.
 • Het kunnen duiden van de eigenschappen van vrijkomende grond. Met name de bovengrond die weer geschikt is om bijvoorbeeld op andere plaatsen gewassen op te telen. Hiervoor is nodig om grondonderzoek uit te zetten op het gebied van chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem. Daarnaast moeten de eisen en wensen die de (inidividuele) vragers stellen aan vrijkomende grond in beeld worden gebracht inclusief de risico's en het uitwerken en toepassen van de beheersmaatregelen die horen bij het opnieuw toepassen van grond op een andere plek. Ook het daadwerkelijk regelen van grondtransporten met bijbehorende administratieve wettelijke verplichtingen behoort tot de opdracht. De grondstromencoördinator benut haar/zijn kennis van de grondmarkt, netwerk en de waarde van grond met bijbehorende handelingskosten om tot een deal van vraag en aanbod te kunnen komen.
 • Een taak is het ondersteunen bij inrichten van 5 demonstratievelden op een aantal boerderijen verspreid over de zandgronden van Gelderland en 1 in Noord-Brabant. Je zorgt ervoor dat boeren en loonwerkers en andere beleidsmakers uit de omgeving uitgenodigd zijn wanneer klei op-/ingebracht wordt en vraagt hen mee te denken over organisatie en wijze van op- of inbrengen.
 • Je draagt aktief bij aan social readiness: bewustwording, acceptatie en gedragsverandering bij betrokkenen in de keten. Dat zijn opdrachtgevers van landinrichtingsprojecten, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, aannemers en andere stakeholders.
 • Je draag bij aan het ontwikkelen van een waardenmodel dat ondersteunt bij bewustmaking en dat houvast biedt voor partijen die replicatie overwegen.
 • Je draag aktief bij aan het op gang brengen van replicatie en transfer van het principe klei in zand.

Werkzaamheden

De aan te stellen grondstromencoördinator van GLD krijgt de taak de voortgang te bewaken en de samenhang te coördineren van de voortzetting van bovengenoemde acties bij de opdrachtomschrijving. Ook heeft deze persoon de taak om in voorbereiding op landinrichtingsprojecten opdrachtgevers te bewegen en te helpen met het doen van het juiste vooronderzoek: niet alleen milieukundig, maar ook landbouwkundige waarden van de grond bepalen.

Daarnaast wordt er continu zelfstandig gewerkt aan het concreet in beeld krijgen van de vraagkant. Hiervoor is het bijvoorbeeld nodig dat actief agrariërs worden bezocht en daar afspraken mee worden gemaakt inclusief vastlegging van de afspraken tussen vraag en aanbod.

Resultaten van de acties en ureninzet moeten maandelijks worden gerapporteerd aan de provincie. Daarnaast zal het voorkomen dat op congressen of bij andere overheden of aannemers met werken waar grond vrijkomt, een presentatie moet worden gehouden en dat er artikelen of persberichten moeten worden gemaakt. Ook hand en spandiensten voor de organisatie van deze bijeenkomsten kunnen taken zijn.

Wij verwachten dat de meliorator/grondstromencoördinator bij deze activiteiten ruime ervaring inbrengt op het gebied van grondverzet, bodemonderzoek, marktkennis (inclusief kosten en risico's van handelingen met grond) en al beschikt over een groot netwerk van opdrachtgevers met grondverzet en ervaring met matching van vraag en aanbod van klei naar zand.

Je werkt als ervaringsdeskundige in een projectteam: projectleider, landbouwkundige/EU specialist aangevuld door 2 personen van de subpartner Rijkswaterstaat. De verantwoording van de tijdsbesteding en de inhoudelijke rapportages op bovengenoemde punten stem je af met de projectleider van de provincie.

Je werkt daarnaast samen met agrariërs en met landbouworganisaties aan de vraagkant en met voornamelijk overheden en aannemers aan de aanbodkant.

Functie eisen

 • beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van civiele techniek of weg- en waterbouw of cultuurtechniek of landbouw of een aantoonbaar vergelijkbare studierichting.
  • Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.
 • beschikt aantoonbaar over minimaal twee (2) jaar ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) in de rol van grondstromencoördinator.
  • Benoem en beschrijf concreet in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal twee (2) jaar voldoet. Graag specifiek uw rol en taken beschrijven.
 • beschikt aantoonbaar over minimaal twee (2) jaar ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) in het uitzetten en begeleiden van breed bodemonderzoek zowel fysisch, chemisch, biologisch gecombineerd ten behoeve van bepalen geschiktheid naar landbouwtoepassingen.
  • Benoem en beschrijf concreet in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal twee (2) jaar voldoet. Graag specifiek uw rol en taken beschrijven.
 • aantoonbaar minimaal één (1) jaar ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) met het verbeteren van bodem met kleigrond; het koppelen van agrarische bedrijven waar bodem kan worden verbeterd met ruimtelijke projecten waar lutumhoudende grond vrijkomt.
  • Benoem en beschrijf concreet in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal één (1) jaar voldoet. Graag specifiek uw rol en taken beschrijven.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) in het begeleiden en uitzetten van landbouwkundig bodemonderzoek (fysische en chemische en biologische parameters), aan te tonen met praktijkvoorbeelden waaruit blijkt wat voor soort onderzoek is uitgezet en met welk doel.
  • Note: Standaard milieu onderzoeken in het kader van besluit bodemkwaliteit worden hier niet bedoeld, dat is slechts een onderdeel (alleen chemisch). Wij bedoelen hier het totaalbeeld voor landbouwkundige geschiktheid.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) met het matchen van verbeteren van bodem met grond; het koppelen van agrarische bedrijven waar zandige bodem kan worden verbeterd met ruimtelijke projecten waar lutumhoudende grond vrijkomt, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
  • Note: Onder matchen wordt verstaan het regelen van afzet van grond in de markt door afzetmogelijkheden en kosten ervan in kaart te brengen, inclusief het (mede) organiseren van de aanbesteding ervan.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) in de rol van grondstromencoördinator van grondstromen die naar landbouwbedrijven zijn afgezet, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Ervaring in logistieke zaken en werken met grondtransport en doorlopen van de daarvoor benodigde procedures moeten daarbij een onderdeel zijn.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring in het werken met Europese projecten zoals LIFE, HORIZON of Interreg, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) in het vertalen van bodemkundige parameters op het vlak van fysisch, chemisch en biologische naar geschiktheid voor toepassen van kleigrond in de landbouw, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties

 • Creativiteit: Je denkt in meerdere oplossingen. Je bedenkt originele ideeën, oplossingen en methoden voor de werksituatie. Ook ontwikkel je nieuwe werkwijzen waarmee bestaande werkwijzen verbeterd of vervangen kunnen worden.
 • Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal om zo te komen tot het matchen van vraag en aanbod.
 • Overtuigingskracht: Je gedrag is erop gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
 • Adviesvaardigheden: Je probeert iets (in een overheidsorganisatie) te veranderen of te verbeteren, zonder dat je over directe macht of middelen beschikt.

Extra info

 • Startdatum 13-09-2021
 • Einddatum 12-09-2022
 • Optie tot verlenging 5 x 12 maanden
 • Uren per week 12 uur

Locatie

Arnhem

Opdrachtgever

Gelderland provincie

Publicatiedatum

22.07.2021

Publicatie eindigt

20.08.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.