Hoofd Informatiemanager

Nieuw

Functie omschrijving

De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) zoekt op een interim-clusterhoofd Informatiemanagement om waar te nemen voor het huidige clusterhoofd. Het clusterhoofd Informatiemanagement is eerstverantwoordelijk voor de uitvoering van de archiefwettelijke taken van BZ, de inrichting van het samenwerkingsplatform en de dienstverlening rond externe contentbronnen (kranten, tijdschriften, databases). Het betreft een cluster van 18 FTE.

Werkzaamheden

Namens het clusterhoofd is het interim-clusterhoofd verantwoordelijk voor de:
 • realisatie van de doelen van het cluster IDI/IM
 • strategische beleidsontwikkeling en innovatie van departementale IM-strategie, inclusief de advisering hierover
 • continuïteit en vernieuwing van dienstverlening op het gebied van informatiemanagement binnen de beleidsprocessen van de BZ-organisatie,
 • de bewaking van de dienstverlening door leveranciers
 • het leiden van het cluster Informatiemanagement, de organisatorische ontwikkeling daarvan en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers van het cluster.
 • Het interim-clusterhoofd is onderdeel van het managementteam IDI en rapporteert aan Directeur IDI/CIO over de behaalde resultaten en aansturing van het cluster.
 • De inzet van het interim clusterhoofd richt zich op de volgende aspecten:
 • bevordert de ontwikkeling van de medewerkers door te sturen op taakvolwassenheid, professionaliteit, gewenst gedrag, resultaten behalen en het nemen van een eigen verantwoordelijkheid. Het Hoofd borgt hierbij ook de kennisontwikkeling van medewerkers
 • levert een inhoudelijke bijdrage aan de realisatie van het jaarplan en aan het jaarplan verbonden budget, inclusief de bedrijfsvoering van het cluster
 • levert een inhoudelijke bijdrage aan de formulering van de departementale strategie en visie op het archiefbeheer en externe informatiebronnen
 • onderhoudt contact met het Nationaal Archief en Doc-Direkt over de huidige dienstverlening en/of ontwikkeling daarvan, bewaakt de afspraken met alle partijen, evalueert deze en stelt bij
 • vertegenwoordigt BZ in interdepartementale bijeenkomsten over (ontwikkeling van het) archiefbeheer en het gebruik van externe informatiebronnen
 • adviseert inhoudelijk over vraagstukken rondom generieke en specifieke dienstverlening en de (inter)departementale koers daarin. Hij signaleert mogelijke consequenties van externe ontwikkelingen voor het lopende IM-beleid van het departement, ontwerpt oplossingen en verwerft daarvoor draagvlak
 • formuleert de departementale visie en strategie op informatiegestuurd werken en geeft vorm aan de (procesmatige en technische) implementatie daarvan. Hieronder valt ook het ontwikkelen van nieuwe technieken, instrumenten en platformen. Hij initieert innovatie in het informatiegestuurd werken en fungeert op dit terrein als gesprekspartner en aangever voor CIO en de bestuurlijke overleggen in relatie tot de bestuurlijke agenda van het ministerie
 • adviseert de CIO en ambtelijke leiding desgevraagd over specifieke vraagstukken rondom informatiemanagement. Hij/zij signaleert mogelijke consequenties van externe ontwikkelingen voor het informatiegestuurd werken voor het departement, ontwerpt oplossingen en verwerft daarvoor draagvlak. Daarbij speelt hij/zij in op maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen met internationale reikwijdte
 • draagt zorg voor de inhoudelijke ondersteuning van de CIO in diens (interdepartementale) rol en vertegenwoordigt deze in stuurgroepen en interdepartementale overleggen, zoals het Strategisch Informatieoverleg (SIO)
 • ontwikkelt, bewaakt en onderhoudt, vanuit de rijksbreed afgesproken kaders rond informatie gestuurd werken, de samenhang en juiste toepassing van departementale standaarden en modellen

De opdrachtgever(s)

Organisatie-omschrijving:
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. BZ steunt 24/7 Nederlanders in het buitenland. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ca. 160 ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten(-generaal), verspreid over de hele wereld.

Directie

De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de I(CT)- voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ruim 100 medewerkers voert IDI regie op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die I(CT)-diensten aan BZ leveren, zodat de 5000 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken.

IDI is de strategisch partner van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en ondersteunt het departement en de posten om digitaal professioneel te functioneren. Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst.
Het wereldwijde ICT-netwerk, dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking, de BZ-Cloud omgeving en een inspirerend Data Competence Centre zorgen voor een uitdagende werkomgeving voor een I(CT)- professional.

De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie valt organisatorisch direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG), met aan het hoofd de directeur IDI, tevens CIO van BZ. De directie is na een reorganisatie recent nieuw ingesteld. Doelstelling van de reorganisatie is digitalisering nog meer te positioneren als strategisch element in de primaire en ondersteunende processen van BZ. De Directie IDI bestaat uit 6 clusters: Strategie en Portfolio, Advies en integratie, Informatiemanagement, Functioneel beheer, Security Centre en Data Competence Centre. Het managementteam staat onder leiding van de CIO/directeur IDI en bestaat uit de clusterhoofden en de business controller.

IDI voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie door te streven naar een evenwichtige verdeling van medewerkers naar leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties. IDI zoekt niet naar ‘standaardmedewerkers’ volgens een sjabloon. Teams worden samengesteld uit een diversiteit van individuele medewerkers die elk vanuit hun specifieke persoonlijkheid, kennis, vaardigheden, ervaring en interesses iets bijzonders toevoegen. Het meebrengen van bijzondere persoonlijke voor BZ relevante eigenschappen wordt dan ook gewaardeerd.

Omschrijving kandidaat

IDI zoekt een op korte termijn beschikbare interim manager met een bewezen track record in het aansturen van DIV-afdeling, waarbij leidinggevende ervaring hand in hand gaat met kennis van het vakgebied documentaire informatievoorziening en een mensgerichte aanpak. Hij/Zij is in staat de dienstverlening van de afdeling succesvol te sturen, nieuwe ontwikkelingen in te bedden en medewerkers waar nodig te ontwikkelen. De interim manager zet in op de professionele doorontwikkeling van het cluster op het gebied van de (bestaande en nieuwe) dienstverlening en kan het team hierin meenemen en enthousiasmeren.

Functie eisen

 • Aantoonbare leidinggevende vaardigheid, waarbij centraal staat het bevorderen van een open cultuur die is gericht op samenwerking, verantwoordelijkheid nemen en op behalen van resultaten (eis).
 • vaardig in het aansturen van de dienstverlening en coördinatie van de werkprocessen van het cluster ten behoeve van de informatiehuishouding en archivering van het ministerie. De opdrachtnemer beschikt over aantoonbare kennis en ervaring van de processen in de informatiehuishouding en archiefprocessen (eis).
 • De kandidaat is vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe concepten en beleid, waarin een multidisciplinaire oriëntatie centraal staat (eis).
 • De kandidaat is aantoonbaar succesvol geweest in he aansturen van een DIV-organisatie en een complex bestuurlijk speelveld (eis), waarbij ervaring in een internationaal opererende organisatie wenselijk is. In verband met de geheimhouding en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens in het project wordt van de interim manager een getekende geheimhoudingsverklaring vereist

Extra info

 • Startdatum 1-3-2022
 • Einddatum 1-1-2023
 • Optie tot verlenging ja
 • Aantal uur per week 36,00
 • Aantal posities 1

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

26.01.2022

Publicatie eindigt

29.01.2022

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.