Coördinator LIFE-IP all4biodiversity fase 1 & Projectleider natuurinclusieve landbouw voor de gebieden WaardeVOL Brummen en Veluwezoom/IJssel.

Nieuw

Functie omschrijving

Coördinator LIFE- IP all 4 biodiversity fase 1

LIFE-IP is een Europees subsidieprogramma dat innovatieve projecten ondersteunt die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. De looptijd van het LIFE-IP All4Biodiversity voorstel is 2020 - 2026. Provincie Zuid-Holland is lead partner. Provincie Gelderland is één van de “associate partners” . Naast Gelderland zijn onder andere het ministerie van LNV, 5 provincies (Brabant, Friesland, Limburg, Gelderland en Zuid-Holland), Rijkswaterstaat, LTO, BoerenNatuur, Natuurmonumenten, Naturalis, WNF, WUR/RUN ook partner.

Het LIFE project kent verschillende pijlers: monitoring, verdienmodellen, kennisuitwisseling en communicatie. Eén van de pijlers, C1 Concrete actions, bestaat uit gebiedsprojecten die betrekking hebben op de implementatie van maatregelen rondom Natura2000 gebieden met een looptijd tot 2023. In de fase 2 van 2023-2026 worden de lessons learned vanuit deze gebiedsprojecten opgeschaald naar alle N2000 gebieden. Vanuit Gelderland hebben wij, in overleg met de gebiedspartners passend binnen de opgaven van het Coalitieakkoord en de Omgevingsvisie, een projectvoorstel aangeleverd dat invulling geeft aan deze opgaven.

Vanuit de provincie Gelderland zijn, de volgende twee deelprojecten ingebracht;

 • Natuurinclusieve landbouw in Waardevol Brummen
 • Natuurinclusieve landbouw in en aansluitend aan de IJsseluiterwaarden Hoenwaard, Wilpse Klei en Veluwe/IJssel (Rivierklimaatpark).

De extra financiering vanuit LIFE wordt ingezet voor het uitvoeren van beide projecten, de opschaling naar de andere N2000 gebieden in Gelderland en de kennisdeling met alle partijen.

In deze gebieden wordt al gewerkt aan realisatie natuur, verbetering hydrologische omstandigheden maar nog niet aan de verandering van de landbouw naar een vorm die bijdraagt aan verbetering van deze N2000 gebieden. We gaan ervaring opdoen in een deze gebieden om samen met boeren een traject in te gaan om te komen tot natuurinclusieve kringlooplandbouw en wat daarvoor nodig is. Daarnaast wordt dit gemonitord en de lessons learned kunnen we behalve in de N2000 gebieden ook in andere gebiedsprocessen gebruiken.

Projectleider Natuurinclusieve landbouw

Gebiedsomschrijving WaardeVOL Brummen

Het projectgebied WaardeVOL-Brummen ligt in de Zuidelijke IJsselvallei. Het N2000 gebied Landgoederen Brummen ligt in dit gebied bestaande uit de landgoederen Voorstonden en Leusveld en de natuurgebieden Empense en Tondense Heide. Bijzonder in dit gebied is de waardevolle en gevarieerde landschappelijke gradiënt die loopt van de Veluwe, via het landgoederengebied en de uiterwaarden tot aan de IJssel. Dit soort gradiëntlandschappen zijn rijk aan ecosystemen en biodiversiteit. Vanwege hun grote natuurwaarden zijn zowel de Veluwe, het landgoederengebied als de uiterwaarden onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk.

Om de (natuur-) kwaliteiten van het gebied te behouden en te versterken en in te spelen op een veranderend klimaat loopt hier een gebiedsproces WaardeVOL Brummen. De initiatiefnemers provincie Gelderland, de gemeente Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe werken daarbij samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De hoofdopgaven in dit gebied zijn:

 • Aanleg nieuwe natuur en kwaliteitsverbetering bestaande natuur;
 • Bescherming en herstel van hydrologisch systeem gericht op verbeteren waterkwaliteit en het vasthouden en bergen van water;
 • Ontwikkeling naar een natuurinclusieve kringloop landbouw met een duurzaam verdienmodel.

Gebiedsomschrijving Veluwezoom/IJssel

De Hoenwaard, Wilpse klei en de Velperwaarden zijn uiterwaarden van de IJssel die volledig zijn gelegen in het Natura 2000 gebied Rijntakken. In elk van deze gebieden loopt een eigen gebiedsproces met overheden, natuurorganisaties en grondeigenaren zoals de agrariërs. Een groot deel van deze uiterwaarden zijn in gebruik bij landbouw en deels al in gebruik als natuur. Om de natuurkwaliteit en de rivierveiligheid van het gebied te versterken wordt met de verschillende partijen gewerkt aan plannen om te komen tot de realisatie van de verschillende opgaven.

In het gebied Veluwe/IJssel spelen twee ontwikkeling die samenkomen: de plannen voor het Rivierklimaatpark langs de IJssel tussen Arnhem en Rheden, waarin o.a. de ontwikkeling naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw centraal staat en het initiatief Heideboerderij op de Veluwezoom. Wij brengen deze initiatieven samen en willen samenwerken aan een bloeiende landbouw in een natuurrijk cultuurlandschap langs de Veluwezoom/ IJssel .

Hoofdopgaven natuurinclusieve landbouw zijn:

 • Een bloeiend regionaal samenwerkingsverband tussen boeren, natuurorganisaties en ondernemers dat bewijst dat samengaan van landbouw en natuur wél mogelijk is;
 • Meer biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit in de Veluwezoom/IJssel tussen Arnhem en Rheden;
 • Economische meerwaarde en winst voor alle partijen via afzet van producten op lokale en regionale schaal;
 • Een regionale en wellicht uiteindelijk lokale mineralenkringloop.

Werkzaamheden

Wij zoeken voor het Life-IP project een coördinator met de volgende verantwoordelijkheden:

 • een coördinator die zorgdraagt voor de Gelderse inbreng in het landelijke project Life-IP all4 biodiversity;
 • de deelprojecten in Gelderland coördineert;
 • de administratieve organisatie op poten zet samen met de Taskforce Europa van de provincie Gelderland;
 • zorgdraagt dat partijen de gewenste informatie aanleveren;
 • zorgt dat ook in de gebieden Hoenwaard en Wilpse Klei een traject wordt gestart samen met betrokken partijen en boeren om te komen tot natuurinclusieve kringlooplandbouw. Je zal in deze gebieden niet zelf als projectleider fungeren maar zorgen dat er in het bestaande project ook hieraan uitwerking wordt gegeven;
 • fungeren als projectleider voor twee van de vier gebieden waar we aan de slag gaan met natuurinclusieve landbouw.

Verantwoordelijkheden projectleider Natuurinclusieve landbouw:

Wij zoeken een projectleider die samen met betrokken partners en stakeholders aan de slag gaat om invulling de geven aan de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw in deze twee gebieden.

 • Het op stellen van een plan van aanpak om vorm te geven aan dit gebiedsproces, hoe de begeleiding met de betrokken partijen vorm te geven, welke zaken uitbesteed gaan worden;
 • Het opstellen van een gezamenlijk (boeren, grondeigenaren, overheden, afnemers) gebiedsplan natuurinclusieve landbouw met daarin de afbakening van het gebied, de groenblauwe inrichting en het landbouwkundig grondgebruik;
 • Het zorgdragen voor het opstellen van natuurinclusieve bedrijfsplannen bij alle deelnemers, en in Veluwezoom/Veluwe ook bij de deelnemende natuurorganisaties voor wat betreft hun gronden in het gebied. De uitvoering hiervan ligt bij de natuurorganisaties zelf en de agrarische collectieven;
 • Uitwerking van het regionaal / lokaal kringloopsysteem van mineralen;
 • Overzicht geven van (landbouw) producten die de het gebied kan realiseren en een marktstrategie voor de afzet binnen de regio;
 • Opstellen van begroting van de uitvoeringskosten na deze eerste fase en mogelijk inzet van (nieuwe) overheidsinstrumenten;
 • Uitwerken van de toekomstige samenwerking tussen de deelnemers met een duidelijke beschrijving van aansturing en zeggenschap.

Functie eisen

 • beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring in de functie van procesmanager / procesregisseur / procesbegeleider van complexe processen met meerdere stakeholders met uiteenlopende en soms tegengestelde belangen. De functies lijnmanager, programmamanager en projectmanager/projectleider vallen hier niet onder.
 • beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring in de functie van projectmanager / projectleider / programmamanager met de eindverantwoordelijkheid voor een project / programma in het landelijk gebied.
 • beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met veranderingen in de landbouw en de aandacht voor natuur en landschap.
 • aantoonbaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Landbouw (natuurinclusieve kringlooplandbouw) en grondgebruik in al haar facetten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring binnen complexe bestuurlijke omgevingen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • beschikt aantoonbaar over ervaring in samenwerken met stakeholders in het landelijk gebied, aan te tonen met praktijkvoorbeelden en graag specifiek de stakeholders in het landelijk gebied benoemen.

Competenties

 • Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het proces / programma. Je beschikt over grote en diverse informatie verwerkende capaciteiten.
 • Flexibiliteit: Je speelt makkelijk in op veranderende omstandigheden en past gedrag daaraan aan. Als zich problemen voordoen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken. Daarnaast beschik je over een handson mentaliteit (aanpakker) met kennis van zaken en ben je een out of-the-box denker.
 • Analytisch vermogen: Je weet een complex probleem te ontleden in elementen en weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je bent tevens in staat overzicht te behouden.
 • Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit.
 • Verbinden: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden, diverse partijen bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren.

Extra info

 • Startdatum 02-11-2020
 • Einddatum 31-10-2021
 • Optie tot verlenging 1 x 6 maanden
 • Uren per week 12 - 16 uur

Locatie

Arnhem

Opdrachtgever

Gelderland provincie

Publicatiedatum

18.09.2020

Publicatie eindigt

03.10.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.